Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Fricas Jonas Skėrys

XX a. kunigas, pedagogas, išeivijos veikėjas.

Skėrỹs Fricas Jonas 1919 VII 2Kalėnuose (Pagėgių aps.) 1994 X 18Mannheime (Vokietija), kunigas, pedagogas, išeivijos veikėjas. Mokėsi Kalėnų pradinėje mokykloje, Pagėgių Donelaičio gimnazijoje, 1940 baigė Tauragės mokytojų seminariją. Iki 1941 mokytojavo Žemaičių Naumiestyje. Repatrijavo į Vokietiją, vėliau grįžo, mokytojavo Tilžės apskrityje. 1943 išvyko į Tiuringiją (Vokietija). 1953 apsigyveno Vakarų Vokietijoje, Mannheime. 1955 pradėjo mokytojauti Lietuviškoje Vasario 16-osios gimnazijoje, laikytas vienu pagrindinių šios gimnazijos ramsčių. Dėstė vokiečių kalbą, gamtą, matematiką, tikybą, vadovavo evangelikų jaunimo rateliui. 1974 Bremene F. Skėrys ordinuotas Lietuvių Evangelikų Liuteronų Bažnyčios diakonu, nuo to laiko buvo visos Pietų Vokietijos lietuvių evangelikų dvasininkas. 1977 įšventintas kunigu. Skėrys reiškėsi ir kaip visuomenininkas. Jo gyvenimo tikslas buvo …išlaikyti lietuviškumą ir nepriklausomybės Lietuvai troškimą… Dar prieš Antrąjį pasaulinį karą F. Skėrys buvo Lietuvos skautų ir Šaulių sąjungos narys. Išeivijoje veikė Vokietijos lietuvių bendruomenėje. Mokytojaudamas rūpinosi mokinių religiniu švietimu, organizuodavo įvairias ekskursijas, lietuvininkų Erdmono Simonaičio, Viliaus Gaigalaičio ir Vydūno kapais bei jų palaikų perkėlimu į Lietuvą. Rašė straipsnius (daugiausia apie Mažąją Lietuvą) ne tik į evangelikų liuteronų, bet ir į pasaulietinę išeivijos spaudą – Europos lietuvį, Svetį, Mūsų sparnus ir kita. Palaikė ryšius su vokiečių žurnalistais, kurie F. Skėrio dėka garsino lietuvių išeivių veiklą ir problemas. Už straipsnį Joninės – senas lietuvių paprotys, išspausdintą vokiečių laikraštyje Die Raute [Rūta], F. Skėrys 1982 Briuselyje apdovanotas tarptautinės reklamos, paklausos ir nuomonių tyrimo organizacijos AWMN premija.

Iliustracija: Fricas Jonas Skėrys, 1988

Iliustracija: Fricas Skėrys (dešinėje) savo tėviškėje Kalėnuose, 1988