Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Adolfas Keleris

XX a. religijos veikėjas. Evangelikų liuteronų kunigas.

Kèleris Adolfas 1906 IX 14Šmuruose (Marijampolės aps.) 1983 XI 4Brėmene (Vokietija), religijos veikėjas. Evangelikų liuteronų kunigas (1936). Mokėsi Veiverių mokytojų seminarijoje; brandos atestatą įgijo 1929 Tauragės gimnazijoje. 1935 baigęs teologiją Kauno universitete ordinuotas kunigu. Paskirtas į Batakių parapiją. Dar dėstė tikybą Tauragės gimnazijoje ir mokytojų seminarijoje, dirbo antruoju Tauragės parapijos kunigu. 1941 emigravo į Vokietiją. Kunigavo Pomeranijoje, Lenkijoje. Po karo pamokslavo pabėgėlių stovyklose, rengė suvažiavimus, sinodus. 1947 atstovavo lietuviams liuteronams Pasaulio liuteronų sąjungos (PLS) kongrese Lunde, Šveicarija. 1948 XII 7–12 Lietuvių evangelikų liuteronų Sinodo Imshausene išrinktas Tremties Bažnyčios senjoru ir Vyriausiosios Bažnyčios tarybos pirmininku. Dalyvavo PLS suvažiavimuose Hannoveryje, Vokietija (1952), Minneapolyje, JAV (1957), keliskart Europos Bažnyčių konferencijose Danijoje. Lietuvių, latvių, estų, lenkų ir vengrų liuteronų Konvento (įkurtas 1956) atstovų suvažiavime Esslinge 1958 X 7 išrinktas jo nuolatinio organo – prezidiumo pirmininku. Kartą per metus aplankydavo lietuvius evangelikus liuteronus Anglijoje. Teologijos, pastoracinio darbo organizavimo klausimais rašė į periodinę spaudą, nuo 1957 kurį laiką buvo populiariausio išeivių liuteronų spaudinio „Svečias“ redaktorius. 1946 išleido evangelikų giesmynėlį Evangelikų giesmės (2500 egz.) su 68 giesmėmis, 1948 persispausdino 300 giesmių iš senojo giesmyno. 1980 dėl senatvės atsisakė senjoro pareigų. Duktė Tamara Schmidt 1990 VII 29 ordinuota kunige Tauragėje, dirbo Vilniaus evangelikų liuteronų parapijoje 1995–1998 (mirė 2003 VIII 25).

Albertas Juška

Iliustracija: Adolfas Keleris / Iš žurnalo „Svečias“, 1996, nr. 3

Iliustracija: Batakių evangelikų liuteronų bažnyčios taryba, apie 1932. Iš kairės sėdi: Bakšas, Kairys, kunigas A. Keleris, Lingaitis, J. Lingaitis; stovi: Kalvaitis, Kasiulis, Špelveris, Šiulmistras / Iš Romo Delkaus albumo