Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Petras Dagys

XX a. lietuvių evangelikų reformatų ir liuteronų kunigas, spaudos darbuotojas, visuomenės veikėjas.

Dagỹs Petras 1904 III 15Peikšteniuose (Biržų aps.) 1977 XII 1Niujorke (JAV), evangelikų reformatų ir liuteronų kunigas, spaudos darbuotojas, visuomenės veikėjas. Mokslų daktaras. Baigė Biržų gimnaziją, 1930 – Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos ir filosofijos fakultetą; konsekruotas kunigu. 1931 pradėjo dirbti Būtingės evangelikų liuteronų parapijoje. Buvo Šventosios uosto žvejų kooperatyvo pirmasis pirmininkas, vienas iš Klaipėdos akcinės bendrovės Žuvis steigėjų ir revizijos komisijos pirmininkas. 1933 paskirtas Lietuvos kariuomenės 7-ojo pulko karių evangelikų kapelionu; pamaldas jiems laikė Klaipėdos Šv. Jono bažnyčioje. 1934–1939 Klaipėdos krašto gubernatūros tikybos reikalų referentas. Jo pastangomis iš įvairių religinių grupių sudarytas Bažnyčios komitetas, kurio pirmininku Dagys buvo iki nacių okupacijos 1939 kovo mėnesį. Klaipėdoje studijuojančius evangelikus lietuvius subūrė į Rėzos draugiją. 1934–1940 redagavo jo paties siūlymu įsteigtą Lietuvių evangelikų susivienijimo komiteto savaitraštį Lietuvos evangelikų kelias. Dagys buvo ekumeninio judėjimo dalyvis, labai tolerantiškas tikybos klausimais. Savo veikla skatino krašto lietuvybę, todėl provokiškų sluoksnių nemėgtas. Vokietijai aneksavus Klaipėdos kraštą, persikėlė į Kauną; toliau redagavo laikraštį, buvo kariuomenės kapelionas. 1941 išvyko į Vokietiją, bet po metų grįžo. Iki 1944 gyveno Vilniuje, aptarnavo Vilniaus ir Kauno evangelikų parapijas ir mokyklas. Grįžęs į Kauną, išleido evangelikų giesmyną (I leidimą sunaikino bolševikai). Dalyvavo paskutiniame Lietuvoje VLIKo posėdyje; rūpinosi, kad Steponas Kairys išvyktų į Švediją. Būtingės žvejai Dagį, gelbėdami nuo sovietų valdžios represijų, 1945 valtele perkėlė į Švediją. 1946 atvyko į JAV. Buvo Lietuvių protestantų sąjungos Amerikoje sekretorius, 1947–1967 (su pertraukomis) dirbo Susivienijimo lietuvių Amerikoje centre, Niujorke; padėjo redaguoti šio susivienijimo laikraštį Tėvynė. Redagavo leidinį Gimtinės garsai. Niujorke 1951 įkūrė evangelikų parapiją ir joje iki mirties kunigavo. Pamaldų laikyti vykdavo ir į Bostoną, Baltimorę (JAV), Torontą (Kanada). Būrė lietuvius į Mažosios Lietuvos bičiulių draugiją, ilgai vadovavo jos Niujorko skyriui. Pirmasis surengė ekumenines pamaldas. Dagio iniciatyva 1954 Toronte sudarytas JAV ir Kanados evangelikų ir liuteronų Sinodas; buvo jo narys. Tvarkė Liuksemburgo radijo stoties religinės programos lietuvių kalba dalį.

L: Lietuvos pajūris. 1987, nr. 70; Svečias. 1978, nr. 1; JAV lietuviai. I t. V., 1998.

Albertas Juška

Algirdas Matulevičius

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: Petras Dagys / Iš knygos „JAV lietuviai“, 1998