Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Algirdas Jurėnas

XX a.–XXI a. pradžios teologas, protestantų kunigas.

Jurnas Algirdas 1919 III 1Puikiuose (Šiaulių aps.) 2007 III 2Harisone (Meino valstija, JAV), teologas, protestantų kunigas. Teologijos daktaras, profesorius. Mokėsi Biržų gimnazijoje. 1938 Vytauto Didžiojo universitete studijavo filosofiją ir germanistiką. Lietuvai 1939 atgavus Vilnių, studijas tęsė tenykščio universiteto Humanitarinių mokslų fakultete. 1944 pasitraukė į Vokietiją. Tübingeno universitete studijavo teologiją, klausė ten dirbusių kalbininkų Prano Skardžiaus ir Antano Salio lietuvių kalbos paskaitų. 1949 apsigyveno JAV, tęsė studijas Čikagos universitete. Nuo 1957 Harvardo universitete papildomai studijavo teologiją ir filosofiją, įgijo teologijos daktaro laipsnį. 1966 dėstė biblinę teologiją Georgia Mercer universitete. Persikėlęs į Maineʼą, 17 metų vietos universitete skaitė filosofijos ir biblinės literatūros kursus; tuo metu kurį laiką ir Bangoros teologijos seminarijoje dėstė religijos filosofiją, evangelikų etiką ir sisteminę teologiją. Nuo 1949 kunigavo įvairiose lietuvių ir amerikiečių baptistų bendruomenėse. Aktyviai dalyvavo išeivijos visuomeniniame gyvenime: per Čikagos radiją vedė lietuvių religines valandėles, 1955–1958 redagavo laikraštį Evangelijos šviesa, skaitė paskaitas lietuvių mokslininkų simpoziumuose. 1961 Britanijos Biblijos draugija išleido jo išverstą Naująjį Testamentą ir Psalmus (II papildyta ir pataisyta laida 1996). 1984 išėjęs į pensiją, toliau vertė Senąjį Testamentą. Visą Bibliją baigė versti 1997, ji rengiama spaudai.

Albertas Juška