Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Žilius

Jonas Žilinskas, katalikų kunigas, rašytojas, XIX–XX a. visuomenės veikėjas.

Žlius Jonas, Žilinskas 1870 X 18Jurkšuose (Marijampolės aps.) 1932 III 2Klaipėdoje, katalikų kunigas, rašytojas, visuomenės veikėjas. 1893 išvyko į JAV, baigė kunigų seminariją; 1894 įšventintas kunigu. Kunigavo Mount Carmelio, Plymoutho ir Bostono lietuvių parapijose. 1894–1898 Susivienijimo lietuvių Amerikoje prezidentas, 1896–1899 įsteigė ir redagavo šio Susivienijimo mėnraštį Tėvynė, parengė knygą Lietuviai Amerikoj (1899). 1900 lietuvių skyriaus Pasaulinėje parodoje Paryžiuje rengimo komiteto pirmininkas. 1906 II 22 Filadelfijoje J. Žiliaus iniciatyva sušauktas visuotinis Amerikos lietuvių seimas, kuriame reikalauta Lietuvai autonomijos. 1908 atsisakęs kunigystės, išvyko į Europą, studijavo Züricho ir Berlyno universitetuose. Nuo 1907 beveik kas vasarą lankėsi Lietuvoje, dalyvavo Lietuvių mokslo draugijos veikloje. 1914–1916 gyveno Berlyne, lankėsi Lietuvoje. Deleguotas Lietuvių centro komiteto nukentėjusiems dėl karo šelpti, 1916 lankė lietuvių kolonijas Rusijoje, per Kiniją ir Japoniją grįžo į JAV, kur rinko lėšas Rusijos imperijos lietuviams. 1918 išrinktas Lietuvių vykdomojo komiteto Vašingtone generaliniu sekretoriumi, vadovavo lietuvių delegacijai, kuri dėl Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo 1918 V 3 lankėsi pas JAV prezidentą W. Wilsoną, su inžinieriumi Tomu Naruševičiumi parengė knygą Lithuania’s Case for Independence (1918) apie lietuvius, Lietuvos istoriją ir dabartį, istorinį Lietuvos žemėlapį. Buvo JAV lietuvių delegacijos narys Paryžiaus taikos konferencijoje (1919). Aktyviai veikė steigiant Lietuvos žemės banką, JAV rūpinosi finansiniais ir diplomatiniais Lietuvos reikalais. Nuo 1921 gyveno Klaipėdoje. Nuo 1922 II 1 iki 1923 sausio buvo Lietuvos Respublikos atstovas Klaipėdos krašte. Jau 1922 vasarį vienas pirmųjų pasiūlė Lietuvos vyriausybei jėga prisijungti Klaipėdos kraštą. Vadovaujant J. Žiliui per Lietuvos atstovybę krašte buvo finansuojama Lietuvai palanki agitacija. Įtikino Klaipėdos krašto lietuvius, 1922 lapkričio pradžioje vykusius į Paryžių, pasisakyti už krašto prijungimą prie Lietuvos, 1923 sausio pradžioje dalyvavo pokalbiuose Kaune dėl Klaipėdos krašto sukilimo, prisidėjo jį vykdant. 1925 XI 8 prašant krašto lietuviams, vietoje Jono Budrio paskirtas Klaipėdos krašto gubernatoriumi. Jo veiklos laikotarpiu 1925 XI 23 į pirmąjį posėdį susirinko I seimelis. Atsistatydinus Direktorijos pirmininkui Endriui Borchertui, Žiliui 1926 sausį pavyko susitarti su daugumos partijų atstovais seimelyje, kad Direktorijos pirmininku būtų patvirtintas Lietuvai priimtinas kandidatas Erdmonas Simonaitis, tačiau jo vadovaujamai Direktorijai beveik iškart buvo pareikštas nepasitikėjimas. Spaudžiant Klaipėdos krašto atstovams Lietuvos Respublikos Seime, žadėjusiems paramą M. Sleževičiaus ministrų kabinetui, 1926 VII 29 Lietuvos prezidento dekretu atleistas iš pareigų. Iki mirties gyveno savo viloje Smiltynėje, palaidotas Kopgalio kapinaitėse. Jono, Jr. Jono, Jonylos salpyvardžiais paskelbė istorinių ir grožinės literatūros kūrinių.

Vasilijus Safronovas

Iliustracija: Jonas Žilius, apie 1900 / Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus fondų

Iliustracija: Jono Žiliaus studija „Lietuvos rubežiai“, 1920 / Iš Virginijos Budrikienės rinkinio

Iliustracija: Jono Žiliaus antkapinė paminklinė lenta Smiltynės kapinaitėse, 1990