Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Hansas Jurgis Dumpys

evangelikų liuteronų teologas, vyskupas, kultūros darbuotojas.

Dumpỹs Hansas Jurgis 1933 VII 7Nibruose (Klaipėdos aps.), teologas, vyskupas, kultūros darbuotojas. Tėvai Jonas Dumpys ir Marikė (Maria) Purvinaitė. Vienerius metus mokėsi Luizės gimnazijoje Klaipėdoje. 1944 pabaigoje pasitraukė į Vokietiją. Uchtės ir Diepholzo pabėgėlių stovyklose baigė 6 gimnazijos klases. 1949 apsigyveno JAV. 1951 Hutchinsone prie Minneapolio įgijo brandos atestatą. Minnesotos universitete ir Augsburgo kolegijoje Minneapolyje studijavo filosofiją ir teologiją, su pagyrimu įgijo bakalauro laipsnį. Su pagyrimu baigė Čikagos Liuteronų teologijos mokyklą. 1965 Harvardo universitete įgijo teologijos magistro laipsnį. 1967–1970 žinias gilino Drew bei Princetono (JAV) ir Tübingeno (Vokietijoje) universitetuose. 1960 ordinuotas kunigu, paskirtas į Detroito Vilties liuteronų parapiją. Kunigavo dar Cape Codo (Massachusettso valstijoje), Davenporto (Iawaʼos valstijoje), Winnipege (Kanadoje), evangelikų liuteronų parapijose; pamaldų lietuvių kalba laikyti vyko į kitus JAV ir Kanados miestus – Collinsvilį, Bostoną, Čikagą, Torontą, Montrealį. 1965–1966 dėstė teologiją Augsburgo kolegijoje. 1988 įvesdintas į Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapiją Čikagoje, kur kunigauja iki šiol. Nuo 1987 Dumpys buvo Lietuvių Evangelikų Liuteronų Išeivijos ir Tremties Bažnyčios vyriausiasis tarybos narys, 1989–1991 jos pirmininkas, 1988–1991 Lietuvių Evangelikų Liuteronų Išeivijos ir Tremties Bažnyčios viceprezidentas, nuo 1991 lietuvių evangelikų liuteronų išeivių vyskupas. Naujojo giesmyno, Biblijos vertimo į lietuvių kalbą komitetų narys, vicepirmininkas. Nuolat rūpinasi išeivijos kultūriniu gyvenimu: bendradarbiauja lietuvių spaudoje, yra Svečio redakcinės kolegijos, Margučio radijo religinės valandėlės vedėjas. Organizacinio komitetoto pirmajai lietuviškai knygai paminėti išeivijoje, Mažosios Lietuvos fondo ir Mažosios Lietuvos draugijos Čikagoje narys. Iki 1990 Lietuvių skautų sąjungos pirmijos narys ir protestantų skautų dvasios vadovas. Dumpys – vienas iš Klaipėdos universiteto Teologijos centro mecenatų (1993 ir 1995 čia dėstė teologiją, dovanojo per 1000 religinių knygų), JAV rinko lėšas Martyno Mažvydo paminklui Klaipėdoje. Kaip lietuvių evangelikų liuteronų bendruomenių užsienyje atstovas dalyvavo Pasaulio Liuteronų sąjungos suvažiavimuose Minneapolyje, JAV (1957), Honkonge, Kinijoje (1997). Žmona –medicinos sesuo Donna Benson Dumpys; vaikai Christa Beth Dumpys ir John Martin Dumpys.

Albertas Juška

Iliustracija: Vyskupas Hansas Jurgis Dumpys, 1995 / Iš Jono Kalvano archyvo

Iliustracija: Vyskupai Hansas Jurgis Dumpys ir Jonas Kalvanas (Jaunesnysis) bei kunigė Tamara Schmidt per pamaldas Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčioje, 1995 / Iš žurnalo „Liuteronų balsas“, 1995, nr. 6 (22)