Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ansas Trakis

XX a. evangelikų liuteronų vyskupas, visuomenės veikėjas.

Trãkis Ansas 1912 VI 2Kuršeliuose (Klaipėdos aps.) 1986 VI 23Čikagoje (JAV), evangelikų liuteronų vyskupas. Baigė Šimkų pradinę mokyklą, mokėsi Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijoje. Vadovavo Klaipėdos evangelikų liuteronų bažnyčios chorui. 1934–1936 studijavo teologiją Vytauto Didžiojo universitete. Buvo studentų sąjungos valdybos, studentų draugijos „Mažoji Lietuva“ valdybos narys, universiteto choro valdybos pirmininkas. 1936, 1938 dalyvavo Ženevos ekumeniniuose seminaruose. Prisidėjo organizuojant Jaunųjų Sandoros draugiją Klaipėdoje. 1937 lietuvių evangelikų jaunimo atstovas Pasauliniame Bažnyčių suvažiavime Oksforde (Anglija). 1936–39 teologijos ir filosofijos studijas tęsė Bazelio universitete, 1940 baigė Züricho universitetą (abu Šveicarijoje). 1940 Tauragėje ordinuotas kunigu (kartu su Jonu V. Kalvanu). 1940–1944 kunigas Tauragėje ir Šilalėje. 1944 pasitraukė į Vakarus. 1945–1947 vikaras Hofo mieste Bavarijoje, vėliau Bambergo, Wunsiedelio, Schweinfurto stovyklose. Organizavo lietuvių liuteronų jaunimo kursus-suvažiavimus Vokietijoje (dažniausiai Imbshausene). 1946 lietuvių liuteronų ir reformatų suvažiavimo Hanau (Vokietija) vienas organizatorių. Nuo 1948 Lietuvių Evangelikų Liuteronų Išeivijos ir Tremties Bažnyčios vicesenjoras, nuo 1949 evangelikų skautų vyriausiasis dvasios vadovas. 1949 vedė gydytoją Adelę Ivaškaitę. 1951 persikėlė į JAV, apsigyveno Čikagoje. 1951 įsteigė ir vadovavo Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapijai Čikagoje, parėmė K. Donelaičio lituanistinės mokyklos steigimą, suteikė jai patalpas parapijos name. Nuo 1951 Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios vyriausiosios tarybos vicepirmininkas, nuo 1958 pirmininkas. Steigė lietuvių evangelikų liuteronų parapijas Detroite, Clevelande, Hamiltone, Omahoje, Toronto, Montrealyje ir kitur. 1955–1957 dėstė sistematinę teologiją Augustanos koledže Rock Islande (JAV). 1967 išrinktas Lietuvių Evangelikų Liuteronų Išeivijos ir Tremties Bažnyčios senjoru (Šiaurės Amerikai), 1983 liepos 3 išrinktas, gruodžio 4 įšventintas šios Bažnyčios vyskupu. 1951–1955 redagavo laikraštį Evangelijos žodis, 1952 – Palydovą, nuo 1957 – periodinį leidinį Svečias. Parengė giesmių rinkinį (1956), giesmyną su maldomis (1957). Veikė JAV Lietuvių bendrijoje, Bendrajame Amerikos lietuvių fonde (BALF; 1957–1959 Čikagos apygardos valdybos pirmininkas). 1963 lietuvių atstovas Pasaulio liuteronų suvažiavime Helsinkyje (Suomija). 1970 Pasaulio liuteronų federacijos suvažiavime Eviane (Prancūzija) atstovavo Lietuvių Evangelikų Liuteronų Išeivijos ir Tremties Bažnyčiai. Apdovanotas Lietuvos skautų sąjungos Lelijos ir Geležinio Vilko ordinais.

Albertas Juška

Iliustracija: Vyskupas Ansas Trakis

Iliustracija: Mažosios Lietuvos fondo suvažiavimo dalyviai prie vyskupo Anso Trakio kapo: Martynas Brakas, Adelė Trakienė-Ivaškaitė, E. Lymantienė, E. Bradžiulienė, už jos stovi Lilija Buntinienė, Aldona Buntinaitė, Vilius Jurgis Buntinas ir Ramūnas Buntinas / Iš Anso Lymanto archyvo

Iliustracija: Kunigas Ansas Trakis (sėdi šeštas) su Mažosios Lietuvos lietuvininkais viename Mažosios Lietuvos tarybos skyrių atstovų suvažiavime, trečias – Mažosios Lietuvos tarybos pirmininkas Erdmonas Simonaitis / Iš laikraščio „Lietuvos pajūris“, 1986, Nr. 54

Iliustracija: Kunigas Ansas Trakis su mamele (90 metų) Čikagoje, apie 1950