Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Martynas Preikšaitis

XX a. evangelikų liuteronų kunigas, spaudos darbuotojas.

Preikšáitis Martynas 1908 VI 21Paberžiuose (prie Tauragės) 1980 I 29Los Angelese (JAV), evangelikų liuteronų kunigas, spaudos darbuotojas. Paprūsės Dievo žodžio sakytojo Jurgio Preikšaičio ir Marės Trumpaitytės sūnus. Kunigo Miko Preikšaičio brolis. Brolis Jonas (1900–1976) buvo varpininkas ir chorvedys Tauragėje, Klaipėdoje. Aktyviai dalyvavo Lietuvių evangelikų liuteronų sąjungos „Pagalba“ veikloje. 1928 baigė komercijos mokyklą Tauragėje, išvyko į Kauną. Su kitais įsteigė Donelaičio draugiją. 1930–1935 studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Evangelikų teologijos fakultete. 1936 VII 1 paskirtas Sudargo parapijos kunigo H. D. Srokos pagalbininku. 1937 VIII 22 ordinuotas kunigu (dalyvaujant Martynui Jankui ir Vydūnui) kunigavo Sudargo parapijoje iki 1941. 1939 vasarį vedė Evą Kantvilaitę, turėjo 2 sūnus (Mantvydą ir Joną), 2 dukras (Rūtą ir Oną). 1941–1944 Batakių, 1944 Žemaičių Naumiesčio parapijos kunigas. Sudarge ir Batakiuose suorganizavo chorus, jų vadovas. 1944 pasitraukė į Vokietiją, ten kunigavo tarp išeivių lietuvių. 1946–1947 Göttingeno universitete tęsė teologijos studijas. 1946 savo lėšomis išleido Dr. Mertyno Liutėraus Mažasis Katekizmas (perspausdintas 1979), 60 giesmių rinkinį ir religinį vaidinimą Kalėdų vaizdai. 1947 tremtyje leido pirmąjį religinio turinio laikraštį Tiesos balsas (išėjo 8 numeriai). Vokietijoje buvo lietuvių Evangelikų liuteronų bažnyčios tarybos narys. 1949 atvyko į JAV, Čikagoje organizavo evangelikų liuteronų parapiją, studijavo piešimą bei litografiją. 1951 redagavo religinį laikraštį „Evangelijos žodis“ (3 numerius). 1951 kartu su kunigu Ansu Trakiu įsteigė Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapiją Čikagoje. 1955 persikėlė į Los Angeles, čia dirbo lietuvių evangelikų liuteronų ir reformatų parapijoje, nuo 1958 leido tikybinį laikraštį Širdis Aukštyn. Pamaldas laikydavo kitose bažnyčiose (parapija neturėjo savo bažnyčios). Bendradarbiavo su Lietuvių Protestantų Sąjunga. 1979 išleido knygą Maldos ir Padėkos. Bendradarbiavo Lietuvos keleivyje, Kaimyne, Vaire, Pagalboje, Lietuvos aide ir kitur. Palaidotas Glendalo miesto kapinėse.

L: Kutra J. Kun. Martynas Preikšaitis // Mūsų sparnai, 1978, nr. 44, p. 59–62; 1980, nr. 48, p. 75; Svečias, 1980, nr. 1–2, p. 120–126.

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: Martynas Preikšaitis, 1928 / Iš Algirdo Žemaitaičio šeimos albumo