Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Adomas Gelžinius

XX a. evangelikų liuteronų kunigas.

Gelžnius Adomas 1902 IV 19Lamsočiuose (Šilutės aps.) 1988 VI 22Braunschweigo krašte (Vokietija), evangelikų liuteronų kunigas. Užaugo Venckuose, Priekulės parapijoje, kur vėliau tėvai pirko 20 ha ūkį. Baigęs Venckų liaudies mokyklą pats pelnėsi duoną. Dalyvavo Priekulės jaunųjų draugijoje Viltis ir bažnyčios dūdų orkestre, vaidino jaunųjų ratelyje. Po Pirmojo pasaulinio karo lankė Priekulėje įsteigtus lietuvių kalbos, o Klaipėdoje – Viliaus Gaigalaičio apie 1922 organizuotus brandos kursus (jaunus žmones rengė mokymuisi aukštesnėse mokyklose). 1927 išlaikęs brandos atestato egzaminus, surinkimininkų tėvų skatinamas, Kauno universiteto Evangelikų teologijos fakultete studijavo teologiją, Humanitariniame fakultete klausė pedagogikos, psichologijos, filosofijos paskaitų. 1928 išrinktas studentų draugijos Mažoji Lietuva pirmininku. Diplominio darbo tema: Surinkimų įsigalėjimas Mažojoje Lietuvoje ir jų reikšmė bažnyčios, politiškame ir tautiškame gyvenime. Kartu buvo Batakių parapijos vikaras (1929), Žvynių parapijos administratorius, aptarnavo ir Sudargo parapiją (1930). Baigęs studijas, Kaune 1931 VI 9 ordinuotas kunigu. Kunigauti pradėjo Kretingos parapijoje. Pamaldas dar laikė Palangoje, Būtingėje, Gargžduose, Darbėnuose, Švėkšnoje, Telšiuose. Dėstė tikybą Klaipėdos amatų mokykloje, nuo 1936 skaitė tikybos dėstymo metodikos kursą Klaipėdos pedagoginio instituto studentams. Lietuvių evangelikų liuteronų Sinode 1937 XII 19 išrinktas senjoru ir Konsistorijos viceprezidentu. Sovietams okupavus Lietuvą, 1941 emigravo į Vokietiją, kunigavo Plato Praschnitzo parapijoje Pomeranijoje. 1943 paimtas į kariuomenę. Po karo pamokslavo pabėgėlių stovyklose, dalyvavo čia sušauktuose sinoduose. Daug prisidėjo organizuojant išeivių Lietuvių Evangelikų Liuteronų Bažnyčią. Buvo jos vyriausiosios tarybos ir jos prezidiumo narys. 1967 išrinktas išeivijos Garbės senjoru. Su Fricu Šlenteriu 1947 vasarą Liubeke išleido vieną pirmųjų tremtinių evangelikų laikraštį Evangelikų kelias, bendradarbiavo Keleivyje, Svetyje bei kituose laikraščiuose, išleido vertingą studiją Lutherische Kirche Litauens, 1974 [Lietuvos Liuteronų Bažnyčia]. Po Antrojo pasaulinio karo iki pensijos (1969) kunigavo vokiečių parapijose Woltwiesch, Veitheim/Ohe, Braunschweig/Heidelberg (Vokietija). Iki 1986 laikė ir lietuviškas pamaldas. Bendradarbiavo vokiečių bažnytinėje spaudoje. Palaidotas Veltheimo kapinėse (netoli Braunschweigo).

Albertas Juška

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: Kunigas Adomas Gelžinius, 1967 / Iš žurnalo „Lietuvos pajūris“, 1986, nr. 50

Iliustracija: Adomo Gelžiniaus ir Frico Šlenterio leisto tremtinių evangelikų laikraščio „Evangelikų kelias“ vinjetė, 1947 / Iš Alberto Juškos knygos „Mažosios Lietuvos bažnyčia XVI–XX amžiuje“, 1997

Iliustracija: Kauno universiteto „Mažosios Lietuvos“ studentų draugijos narių būrelis, 1928. Sėdi iš kairės: Vilius Dovilas, Martynas Purvinas, Kristupas Gudaitis, Dovas Jagomastas. Stovi: Erikas Purvinas, Jonas Pauperas, Adomas Gelžinius ir Jonas Grigolaitis / Iš žurnalo „Lietuvos pajūris“ 1986, nr. 50

Iliustracija: Garbės senjoras kunigas Adomas Gelžinius / Iš Anyso Lymanto archyvo