Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jurgis Lapinas

visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas.

Lãpinas Jurgis 1856 XI 4Aleknaičiuose (Pakalnės aps.) 1932 V 9Senuosiuose Vainotuose (Tilžės aps.), visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas. Mokėsi pradžios mokykloje, pas Kaukėnų kunigą, 2 metus Berlyno misionierių seminarijoje, tačiau misionieriumi netapo. Atitarnavęs kariuomenėje dirbo tėvų ūkyje, nuo 1895 Juliaus Schönkės ir Otto von Mauderodės spaustuvėje Tilžėje raidžių rinkėju, korektoriumi. Bendradarbiavo su Didžiosios Lietuvos lietuviškos draudžiamos spaudos leidėjais, 1895–1902 pasirašinėjo „Varpo“, „Ūkininko“, 1899–1903 „Tėvynės sargo“, 1900–1902 Žinyčios, 1902 „Naujienų“ atsakinguoju redaktoriumi ir leidėju. 1896–1905 intensyviai prekiavo lietuviška spauda, išleido Mažajai ir Didžiajai Lietuvai skirtą 40 puslapių prekybos Kataliogą lietuwiszku knygų, gaunamų per J. L. (1902), kuriame užregistruotos 364 knygos, albumai, 8 gaidų sąsiuviniai, 4 periodiniai leidiniai ir 6 paveikslėliai. Mažosios Lietuvos lietuviškos knygos jame sudaro 14,5 %. Prisidėjo prie lietuvių skyriaus organizavimo 1900 Paryžiaus parodoje. Bendradarbiavo 1897 „Auszroje“ (E. Jagomasto), 1897–1898 „Naujoje lietuviškoje ceitungoje“, 1897 „Lietuviškame laiszke“ ir kitur. Lapinas buvo veiklus „Birutės“ draugijos narys ir pirmininkas (1893 VI 15–1898), blaivybės draugijos „Lietuvos žvaigždė“ (įkurta 1900) bibliotekininkas, kartu su Dovu Zauniumi ir kitais 1892 įsteigė Tilžės–Lankos apskrities Lietuvišką konservatyvų skyrimo draugystę (Mažojoje Lietuvoje pirmąją politinę organizaciją), buvo jos valdybos narys, sekretorius, su Ansu Bruožiu ir kitais 1901 įsteigė lietuvių kultūros, švietimo, spaudos draugiją Lietuvininkų susivienijimas Prūsuose, 1902 Literatūrinio komiteto jos leidiniams rengti narys (su Jurgiu Banaičiu ir A. Bruožiu), 1905 draugijos prezidentas. Buvo „Rambyno“, „Spaudos“, Tilžės lietuvių giedotojų draugijų narys. Lapinas kandidatavo Tilžės–Lankos apygardoje į 1903–1906 Ciesorystės seimą (Reichstagą), surinko 1537 balsus, bet į seimą nepateko. Aktyviai dalyvavo Mažosios Lietuvos tautiniame judėjime, sueigose sakė kalbas kaip gabus oratorius.

LE

Juozas Tumelis

Domas Kaunas

Algirdas Antanas Gliožaitis

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: Jurgis Lapinas / Iš knygos „Kovos keliais“. Klaipėdos krašto prisijungimui prie Lietuvos 15-kos metų sukakčiai paminėti almanachas. Redaktorius-leidėjas Jonas Vanagaitis. Klaipėda, 1938