Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Tėvynės sargas“

žurnalas, ėjęs 1896–1904 Tilžėje.

„Tėvýnės sárgas“, žurnalas, ėjęs 1896 I–1904 V Tilžėje, slaptai gabentas ir platintas Didžiojoje Lietuvoje, Rusijoje, JAV. 1896–1897 redegavo F. Lelis, 1897 – D. Tumėnas, 1897–1902 – J. Tumas-Vaižgantas, 1902–1904 – A. Milukas. Nuo 1896 ėjo priedai (grožinės literatūros kūriniai, praktinės paskirties, mokslo populiarinimo brošiūros). Bendradarbiavo J. Basanavičius, M. Dagilėlis, A. Dambrauskas-Jakštas, M. Gustaitis, Maironis, M. Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana, V. Pietaris, J. Šnapštys (Margalis) ir kiti. Lietuvių tautinio atgimimo ir išsivadavimo judėjime skelbė katalikybės ir ja pagrįsto tautiškumo idealus bei vertybes, vadovavosi šūkiu: Mylėk Viešpatį Dievą už visus labiaus, artimą kaipo pats save, o Tėvynę už save daugiaus. Tiražas iki 2000 egzempliorių. 1901–1902 leido žurnalą inteligentams Žinyčia.

Iliustracija: „Tėvynės sargo“ trečio numerio antraštinis lapas / Iš knygos „Lietuvių literatūros istorija“, 1958