Mažosios Lietuvos
enciklopedija

parodos

Mažosios Lietuvos pristatymas įvairiose parodose.

pãrodos, Mažosios Lietuvos pristatymas įvairiose parodose. Klaipėdos žemės ūkio draugija (įsteigta 1832) nuo 1846 organizuodavo žemės ūkio parodas, tapusias ūkininkų mėgtomis ir gausiai lankytomis vasaros šventėmis. 1875 Karaliaučiuje suorganizuota Zweite Preussische Gewerbeausstellung [2-oji Prūsijos amatų paroda] (1-oji įvyko 1845). Ji truko 7 savaites, joje dalyvavo 1026 dalyviai daugiausia iš didžiųjų miestų (pvz., iš Karaliaučiaus – 311, Įsruties – 32). Parodose eksponuoti pramonės ir amatų, žemės ūkio ir miško, sodininkystės ir žvejybos gaminiai. Ją aplankė 150 000 žmonių. Didįjį sidabro medalį gavo vario gaminių fabrikantas Augustas Ziegleris ir skarų – Aleksandras Wageris (abu iš Darkiemio). Mažąjį sidabro medalį gavo dvarininkas Viktoras Steputaitis iš Jautakių ir stalius A. Krausė iš Beiniūnų. 1891 Tilžėje – Jokūbynės parke surengta pirmoji amatų paroda, kur dalyvavo daug meistrų bei įmonių. 1900 Paryžiuje surengta Pasaulinė paroda, kurioje savo, dvasinės bei materialiosios kultūros savitumus pristatė Didžiosios bei Mažosios Lietuvos lietuviai. Sudarytas specialus komitetas iš Martyno Jankaus, Jurgio Strėkio ir Jono Vanagaičio, kurie pasirūpino eksponatais. Jiems talkino Dovas Zaunius bei Marta Zauniūtė. Paryžiaus Trocadero rūmuose buvo įrengta lietuviška gryčia su jai būdingais baldais, buities rakandais, kambarinėmis gėlėmis, nerėmintais šventais paveikslais ir kita bei žmonių manekenais, aprengtais šventiniais bei kasdieniais lietuviškais tautiniais rūbais: gaspadoriumi, gaspadine, jų dukterimi, jaunikiu su piršliu bei samdiniu. Parodoje eksponuoti lietuvių žemdirbystės įrankiai, nemažas rinkinys audeklų, mezginių, marginių ir ktitų rankdarbių, surinktų daugiausia Mažojoje Lietuvoje. Kilimą puošė parašas: Klaipėdos krašte austa Lietuvininkės Paryžiaus parodai. Metai 1900. Šalia butaforinės trobos pastatytoje spintoje eksponuotos Mažosios Lietuvos knygos gotikinėmis raidėmis, 1900 Prūsuose ėję lietuviški laikraščiai: „Tilžės keleivis“, „Nauja Lietuviška Ceitunga“, „Konservatyvų draugystės laiškas“, „Pakajaus paslas“, „Saulėteka“, „Pasiuntinystės laiškas“. 1905 Tilžėje organizuota išgarsėjusi antroji amatų paroda (vok. Gewerbeaustellung Tilsit 1905), t. p. vykusi Jokūbynėje, kur pastatyti puošnūs paviljonai, papuošti Mažosios Lietuvos trispalve – žalios, baltos ir raudonos spalvų vėliavomis bei ženklais. Eksponuota įvairios mašinos bei įrenginiai iš įvairių Vokietijos žemių, vietos žemės ūkio pasiekimai – įvairūs augalai bei gyvuliai, bitynas, miškininkų gaminiai. Daugybę lankytojų linksmino muzikinės kapelos dviejuose muzikos paviljonuose, kino salė, namažai užeigų ir cukrainių. Veikė specialus pašto skyrius, kur parodos atvirukai žymėti parodos antspaudais. Rengiantis parodai Lietuvių literatūros draugijos atstovai Barčaitis (Bartschat), Kuršaitis, Lenkaitis (Lenkeit) ir Steinas, sudarę oficialias sutartis ir kitus dokumentus, Jokūbynėje organizavo garsiojo lietuviško namelio įrengimą (dar skaitykite: lietuvininkų etninė kultūra, lietuviškas namelis Jokūbynėje). Šis namelis – lietuvių tautinės kultūros ekspozicija – ilgai garsėjo kaip Mažosios Lietuvos simbolis. Pati paroda veikė net 3 mėnesius (1905 VI 3–IX 3), vėliau minėta kaip ypač sėkminga, parodžiusi krašto gyvenimą iki didžiųjų pokyčių prasidėjus I pasauliniam karui. Skatinant ūkio plėtrą krašte dažnai rengtos žemės ūkio parodos (pvz., Rytprūsių ž. ū. rūmai tokią parodą surengė Karaliaučiuje 1913 V 29–VI 2). Jose dalyvaudavo nemaža lietuvių ūkininkų. 1922 kovą Karaliaučiuje surengta kraštotyros paroda Krašto mokyklų draugiją paskatino organizuoti kilnojamąją parodą apie Rytprūsius (vok. Wanderaustellung Ostpreußen ). Ši paroda tapo atkuriamų Rytprūsių simboliu, ją rengiant dalyvavo aukščiausi vadovai, įvairių sričių svarbiausi specialistai (tarp jų Johannesas Abromaitis). Veikė 3 p. skyriai: gamta, ūkis, būdingos vietovės (Klaipėdos kraštą kuravo universiteto profesorius Erulaitis (Errulat); Nadruvą, Notangą ir Sembą – profesorius Lullies. Kilnojama paroda apie krašto kultūrą veikė Klaipėdoje (1883), Tilžėje (1891), Karaliaučiuje (1895). Mažosios Lietuvos amatų ir tautodailės parodą „Sandora“ rengė Berlyne (1908 ir 1909), Klaipėdoje (1913). Vietos savivaldybės surengė parodas Gumbinėje (1912), Šilokarčemoje (1913). Po 1918 Mažosios Lietuvos gamtos bei kultūros parodos buvo rengiamos Lietuvoje (dar skaitykite Mažosios Lietuvos paroda Kaune).

Žemės ūkio parodą Klaipėdoje 1926 vasarą surengė Lietuvos žemės ūkio rūmai. Ji užėmė tuščias žemes tarp geležinkelio bėgių ir kareivinių. Buvo įrengta daug gražių bandomųjų laukelių su javais, gėlynais ir žolynais. Vokietijos įmonės eksponavo žemės ūkio mašinas, įrankius, trąšas, dažus. Tai buvo pirmoji tokio dydžio paroda Klaipėdoje. Po Antrojo pasaulinio karo krašto išeiviai rengdavo įvairias parodėles – prisiminimus apie gimtąjį kraštą. 1954 V 15 JAV Lietuvių Auditorijoje Čikagoje surengta Lietuvių spaudos paroda, kurioje eksponuoti ir kai kurie Mažosios Lietuvos leidiniai (Nusidavimai ir kt.). Paroda suorganizuota paminint 50-ąsias lietuviškos spaudos draudimo panaikinimo metines. Vokietijoje susikūrusios išeivių kraštiečių draugijos rengė parodas apie visą kraštą, atskiras vietoves. Tokios parodos organizuotos įvairių sukakčių, švenčių laiku. Rodyti iš tėviškės išsivežti seni daiktai, įvairūs rankdarbiai, naujieji suvenyrai Rytprūsių tematika (lėlės tautiniais rūbais, krašto simbolių piešiniai ir kt.). Atskirai minėtos gausios dailininkų parodos, kur rodyti kūriniai krašto tema. Kai kurie parodos eksponatai atsidurdavo muziejuose, įvairiuose rinkiniuose, kiti žūdavo išmirštant seniesiems išeiviams.

Dar skaitykite mugės.

L: Didžioji ir Mažoji Lietuva pasaulinėje parodoje // Keleivis, 1951, Nr. 10/11/12, p. 10–11.

Iliustracija: Paryžiaus parodos Didysis prizas, skirtas Lietuvai, 1900 / Iš Vytauto Kaltenio rinkinio

Iliustracija: Mažlietuvių krikštai, eksponuoti dailininko Antano Jaroševičiaus II tarptautinėje dekoratyvinio meno parodoje Moncoje (Šiaurės Italija), 1925 / Iš Rimto Kazio Tarabildos rinkinio

Iliustracija: Mažosios Lietuvos lietuvių laikraščių paroda, 1933 / Iš knygos „Aukuras“, 1937

Iliustracija: Žemės ūkio paroda Klaipėdoje, 1926 / Iš Viktoro Raševskio rinkinio