Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mažosios Lietuvos paroda

1935 Kaune, Vytauto Didžiojo muziejuje vykusi paroda.

Mažõsios Lietuvõs parodà vyko 1935 IX 22-30 Kaune, Vytauto Didžiojo muziejuje. Penkiuose skyriuose atvaizduoti Mažosios Lietuvos ir ypač Klaipėdos krašto gyvenimo periodai, Mažosios Lietuvos lietuvininkų įtaka Lietuvos Respublikos atkūrimui. I skyriuje Vieninga Lietuva pateikti jos simboliai. II skyriuje Senoji Mažosios Lietuvos praeitis. Mažosios Lietuvos kultūra pristatyti senieji prūsai, lietuvininkai, lietuviškos dainos, spauda, tautodailė, statyba, baldai, žemės ūkio įrankiai, žemėlapiai. Išsamiai atspindėtas Mažosios Lietuvos gyvenimas iki Pirmojo pasaulinio karo: Tilžės giedotojų draugija, lietuvaičių šeimininkių mokykla Klaipėdoje, žvejų apeigos, ūkininkų trobesiai, spauda, rankdarbiai, Prūsų Lietuvos veikėjai ir savo gimtojo krašto mylėtojai, lietuvybės aukuro kūrentojai, „Sandoros“ veikimas, lietuvių tautiniai drabužiai, Prūsijos kariuomenės dragūnai. Vaizduotas Kryžiuočių ordinas Prūsuose, Mažosios Lietuvos kolonizacija (pilys, miestai, zalcburgiečiai naujakuriai), XII a. pasaulio žemėlapiai, schemos. Pristatyti vokiečių mokslininkų veikalai, kuriuose pabrėžta lietuvininkų tautos savitumai, kalba, tikyba, kilmė ir kita. III skyriuje – 1914–1923: Pirmasis pasaulinis karas, Versalio sutartis, vaizduotas Klaipėdos kraštas Prancūzijos vyriausybės valdžioje, Klaipėdos krašto sukilimas, Klaipėdos krašto konvencija, Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto atsišaukimai. IV skyrius – Tautinis atgimimas: ūkininkų darbai, Priekulės liaudies šventės vaizdai, Rambyno iškilmės, lietuvaitės ant žirgų ir Kuršių nerijos žvejų gyvenimas (sutvirtintos smėlio kopos, žvejų laivai, gyvenamieji namai), Klaipėdos krašto vasarvietės. Rodyta Klaipėdos Ryto bendrovės namai, Vytauto Didžiojo gimnazija, Raudonojo Kryžiaus ligoninė, Klaipėdos krašto naujieji statiniai Šilutėje, Pagėgiuose, Rusnėje, Kintuose, pateikta duomenų apie lietuvių eksportą ir importą per Klaipėdos uostą. Išsamiai pristatyta Klaipėdos krašto spauda, Klaipėdos miesto gyvenimas (turgus, uostas, švyturys, policija, rinkimai), krašto gubernatoriai. V skyrius – Vaizdai iš Klaipėdos krašto vokiečių gyvenimo (spauda, propagandinė literatūra, vokiečių gimnazijos, vokiečių organizacijų veikla), lietuvių namai Karaliaučiaus ir Tilžės liaudies buities muziejuose. VI skyriuje eksponuoti Kauno dailininkų Olgos Dubeneckienės-Kalpokienės, Rudolfo Hoppo, Petro ir Rimto Kalpokų, Vlado Sipavičiaus, Antano Žmuidzinavičiaus tapybos darbai apie Klaipėdą ir kraštą, Kuršių neriją, Nemuną. Mažosios Lietuvos paroda siekta parodyti visuomenei, kad Klaipėdos kraštas, prijungtas prie Didžiosios Lietuvos, sparčiai plėtojasi, kad būtina moksliškai tyrinėti Mažosios Lietuvos praeitį, propaguoti lietuvių kultūrą.

L: Mažosios Lietuvos paroda. K., 1935.

Eva Erika Labutytė

Iliustracija: „Mažosios Lietuvos parodos katalogo“ viršelis, 1937