Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vilius Algirdas Trumpjonas

XX–XXI a. visuomenės veikėjas.

Trumpjonas Vilius Algirdas 1936 XI 30Klaipėdoje 2012 III 5Atlantoje (Džordžijos valstija, JAV), visuomenės veikėjas. Tėvai Vilius Jurgis Erikas Trumpjonas ir Marta Marija Skūdytė (Skuddis). Nacių policijos įsakymu ištremtas iš Klaipėdos 1940 VI 15 su šeima persikėlė į Kauną. Su tėvais 1941 pavasarį išvyko į Vokietiją, apie metus išbuvo perkeltųjų asmenų įvairiose stovyklose. Naciams neleidžiant grįžti į Klaipėdą, šeima apsigyveno Luckenwaldėje. Antrojo pasaulinio karo metais su giminaičiais trumpai lankėsi Karaliaučiuje ir Klaipėdoje. 1947 šeima pasitraukė į Berlyną, 1948 – į Vakarų Vokietiją, 1951 emigravo į JAV. 1955 Pittsburghe (Pensilvanijos valstijaja) baigė gimnaziją, įstojo į kariuomenę (iki 1975 tarnavo jūrų pėstininku, 1959–1961 dalyvavo Kubos blokadoje, 1965–1973 Vietnamo kare). 1975 persikėlė į Čikagą, baigė Ilinojaus universitetą ir dirbo naftos pramonės bendrovėje Amoco (dabar BP Amoco). Buvo renkamas Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapijos Čikagoje tarybos pirmininku, aktyvus Čikagos Mažosios Lietuvos lietuvių draugijos narys, nuo 1994 pirmininkas, Mažosios Lietuvos Resistencinio Sąjūdžio valdybos bei Mažosios Lietuvos fondo tarybos narys, nuo 2005 pirmininkas. Buvo Martyno Mažvydo paminklo (pastatytas 1997) Klaipėdoje statymo komiteto narys, aktyviai rinko lėšas. Savo ir artimųjų lėšomis parėmė paminklo Šventvakarių Ėvė (pastatytas 1997), skirto rašytojai Ievai Simonaitytei, kūrimo išlaidas. Nuo 1998 kasmet vyksta į Karaliaučiaus kraštą, lanko lietuvių mokyklas, draugijas ir Mažosios Lietuvos lietuvių draugijas, savo pastangomis surinktą paramą teikia lietuvių vaikų ir jaunimo stovykloms, renginiams, šventėms, ekskursijoms po Mažąją ir Didžiąją Lietuvą, lietuvių kalbos kabinetams, laikraščiams Naujasis varpas, „Naujoji aušra“ ir kitiems. Klaipėdos universiteto Evangeliškosios teologijos centrui padovanojo Lietuvių enciklopedijos 1–37 tomus, talkina rengiant Mažosios Lietuvos enciklopediją, organizuoja jos išleidimą ir platinimą. Su žmona Danute Purvinaite-Trumpjoniene užaugino tris dukteris: Kristiną, Aldoną ir Niką (Stasę), kurių šeimos t. p. remia lietuvių išeivių bendruomenę, dalyvauja tautiniuose renginiuose, lankosi Lietuvoje. Apdovanotas Lietuvos Respublikos ordino Už nuopelnus Lietuvai Riterio kryžiumi (2006).

Vytautas Gocentas

Iliustracija: Vilius Algirdas Trumpjonas Vilniuje, 2005

Iliustracija: Marta Trumpjonienė su sūnumi Viliumi, apie 1993

Iliustracija: Vilius Algirdas Trumpjonas (viduryje) su (pirmoje eilėje) dukra Kristina, vaikaičiu, žentu, (antroje eilėje) dukra Nika, žmona Danute, dukra Aldona, apie 1992 / Iš Lydijos Paliokaitės-Aušrienės šeimos albumo

Iliustracija: Ramūnas Buntinas, Nora Aušrienė, Aldona Buntinaitė, Ieva Jankutė, Vilius Algirdas Trumpjonas, Eva Labutytė ir Aldona Markelienė Čikagoje, 1999 / Iš Evos Labutytės rinkinio

Iliustracija: Mažosios Lietuvos lietuvių draugijos Čikagoje surengtame Sausio 15-osios dienos minėjime: A. ir I. Regiai, Lampsačiai, J. Skvirblys, kapitonas Dagys, Albrechtas, Variakojai, Marta Trumpjonienė, Srugienė, V. Prūsas, V. Puodžius, inžinierius V. Žiobrys, Ap. Bagdonas ir kiti / Iš laikraščio „Lietuvos pajūris“, 1988, Nr. 74

Iliustracija: Prie Martyno Jankaus muziejaus Bitėnuose: Sigitas Šamborskis, Nika Trumpjonaitė, Angelė Trumpjonaitė-Dudėnas, Aldona Trumpjonaitė, Danutė Purvinaitė-Trumpjonienė, Vilius Algirdas Trumpjonas, Vytautas Gocentas, 2002

Iliustracija: Klaipėdos universiteto mokslinės bibliotekos direktorė Janina Papelienė ir MLLDČ pirmininkas Vilius Algirdas Trumpjonas, 2002