Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Martynas Purvinas

XX a. mokytojas, visuomenės veikėjas.

Pùrvinas Martynas (2) 1902 III 8Dauparuose (Klaipėdos aps.) 1976 X 21Čikagoje (JAV), mokytojas, visuomenės veikėjas. Teologo Anso Purvino brolis. 1923 baigė Klaipėdos mokytojų seminariją. 1925–1929 Lietuvos universitete Kaune studijavo fiziką ir matematiką. 1923–1925 mokytojavo Klaipėdos lietuvių gimnazijoje, 1930–1931 Klaipėdos mokytojų seminarijoje, 1931–1939 Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijoje (nuo 1936 vicedirektorius), kurioje dirbo vyresniuoju mokytoju (studijų patarėju). 1928 studentų draugijos „Mažoji Lietuva“ steigėjas ir pirmininkas (1928–1931); 1930–1939 Klaipėdos krašto mokyklų draugijos sekretorius ir reikalų vedėjas. Klaipėdos krašto lietuvių Visuomenės sąjungos centro valdybos narys. Lietuviškų organizacijų komiteto narys (1938). Nuo 1934 Klaipėdos krašto seimelio narys, dalyvavo ir kituose rinkimuose. 1936–39 Prekybos instituto Klaipėdoje dėstytojas. „Santaros“ valdybos narys (nuo 1934). Naciams užėmus Klaipėdos kraštą, 1939 kartu su Ūkininkų sąjungos pirmininku Martynu Žviliumi paruošė memorandumą Rytprūsių gauleiteriui Erichui Kochui, prašydamas leisti lietuvininkams išlaikyti bent 1 mokyklą ir gimnaziją Klaipėdoje, bet Kochas atsisakė juos priimti. 1939 birželį kartu su Jonu Užpurviu įteikė Gumbinės apygardos prezidentui Schmidtui memorandumą, kur prašė leisti veikti Klaipėdos lietuviškoms pradžios mokykloms ir atidaryti Vytauto Didžiojo gimnaziją. Stengėsi, kad Rytprūsiuose išliktų bent viena kita privati lietuviška mokykla. 1939–1944 Telšių gimnazijos vicedirektorius. 1944 pasitraukė į Vakarų Vokietiją. 1946–1949 Uchtės lietuvių gimnazijoje mokytojas. 1949 su šeima atvyko į JAV. Dirbo pedagoginį darbą Čikagoje. Nuo 1955 Čikagos Mažosios Lietuvos lietuvių draugijos pirmininkas. Parašė studiją – atsiminimus Klaipėdos krašto mokyklų draugijos istorija (išleista 1995) su mokyklų politikos Prūsijos valstybėje istorijos apžvalga. Aprašytos Mažosios Lietuvos lietuvių tarybos pastangas prancūzmečiu (1920–1922) grąžinti lietuvių kalbą į mokyklas. Vertingos žinios apie Mokyklų draugijos steigimąsi ir jos veiklą. Plačiai aprašyta M. Reizgio direktorijos švietimo reforma (1934–1935) ir gubernatoriaus J. Navako veikla. Svarbūs Purvino prisiminimai apie bandymą tartis su nacių valdžia dėl lietuviškų mokyklų statuso po 1939 III 23 jas uždarius ir uždraudus Mokyklų draugijos veiklą.

Dar skaitykite Purvinai iš Dauparų.

L: Purvinų šeimos likimas // Lietuvos Pajūris. 1987 rugpjūtis, Nr. 67; JAV lietuviai. V., 2002, t. 2, p. 140; Strakauskaitė N. Martynas Purvinas. Klaipėdos krašto mokyklų draugijos istorija. Kaunas, 1995 // Acta Historica Universitatis Klaipedensis VIII. Klaipėdos ir Karaliaučiaus kraštų XVI–XX a. istorijos problemos. Klaipėda, 2001, p. 182–184.

Algirdas Antanas Gliožaitis

MLEA

MLFA

Iliustracija: Martynas Purvinas (2), apie 1987

Iliustracija: Martyno Purvino knygos „Klaipėdos krašto mokyklų draugijos istorija“ viršelis, 1995