Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Budrys

XX a. valstybės ir karinis veikėjas, diplomatas. Klaipėdos krašto sukilimo vienas organizatorių.

Budrỹs Jonas (iki 1923 Polovnskas) 1889 V 10Kaune 1964 IX 1Niujorke, valstybės ir karinis veikėjas, diplomatas. 1915–1921 Rusijos kariuomenės korpuso vadas, baltagvardiečių Amūro karo apygardos (Tolimuosiuose Rytuose) kontržvalgybos viršininkas. 1920–1921 Vladivostoke studijavo Rytų kalbų institute. 1921–1923 buvo Lietuvos kariuomenės Generalinio štabo kontržvalgybos skyriaus viršininkas. Klaipėdos krašto sukilimo vienas organizatorių, 1923 sausį vadovavo į šį kraštą įvestiems Lietuvos kariniams daliniams ir savanoriams, jam tapo pavaldžios komendantūros. Kai vasario 19 Antantės laivai išplaukė iš Klaipėdos uosto ir baigėsi prancūzų okupacija, J. Budrys, kaip ginkluotųjų pajėgų krašte vyriausiasis vadas, pasiskelbė perimąs iš prancūzo Gabrielio Petisnė Antantės vyriausiojo komisaro krašte pareigas. J. Budriui pareikalavus, vasario 20 buvo uždarytas Lenkijos konsulatas. J. Budrys tapo Lietuvos Vyriausybės aukštojo įgaliotinio Klaipėdos kraštui Antano Smetonos pavaduotoju. Netrukus A. Smetona savo pareigas perleido J. Budriui. 1924 X 21 Lietuvos Respublikos prezidentas J. Budrį paskyrė pirmuoju Klaipėdos krašto gubernatoriumi, juo buvo iki 1925 XI 8. Atsakant į šiurkščias Vokietijos provokacijas krašte, J. Budrys patarė tokią pat politiką vykdyti ir Lietuvai: apgyvendinti šiame krašte daugiau lietuvių, ypač patriotiškai nusiteikusių inteligentų, įsigyti daugiau nekilnojamojo turto, steigti daugiau lietuviškų kultūros įstaigų. J. Budrio nutarimu Lietuvos piliečiams leista be apribojimų apsigyventi autonominiame krašte (greitai policijos valdyba nutarimą pakoregavo). Kai 1925 VIII 25 įsigaliojo Klaipėdos krašto konvencija, J. Budrys paskelbė su Lietuvos Vyriausybe suderintą rinkimų į Klaipėdos krašto I Seimelį datą – spalio 19. Po nepasisekusių rinkimų atsistatydino. Nuo 1927 iki 1928 sausio mėn. Lietuvos vidaus reikalų ministerijos patarėjas. 1928–1933 buvo Lietuvos konsulas Karaliaučiuje, 1933–1936 generalinis konsulas Rytprūsiuose, 1936–1940 – JAV. Niujorko miesto garbės pilietis. Po Antrojo pasaulinio karo dalyvavo Lietuvos laisvinimo iš okupantų sovietų veikloje. Apie įvykius Klaipėdoje parašė atsiminimų ir paskelbė JAV lietuvių spaudoje. 1967 Brooklyne išleista jo knyga Atsiminimai, Hartborde – knyga Atsiminimai: Lietuvos kontražvalgyba, 1922–1923. 2023 09 22 J. Budrio ir jo žmonos palaikai perlaidoti Klaipėdos senosiose kapinėse.

LE

Algirdas Matulevičius

Iliustracija: Jonas Budrys, 1923 / Iš MLFA

Iliustracija: Klaipėdos krašto sukilėlių vadovybė. Jonas Budrys sėdi viduryje, 1923 I / Iš Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus

Iliustracija: Jono Budrio kapas Mažosios Lietuvos išeivių kapinėse Niujorke / Iš „Lietuvos pajūris“, 1987, nr. 70

Iliustracija: Jonas Budrys prie savo štabo Klaipėdoje (prefektūros pastato), 1923 II 16 / Iš Šilutės muziejaus fondo

Iliustracija: Klaipėdos krašto 1923 sukilimo ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Jonas Budrys (kairėje) ir Mažosios Lietuvos Tarybos pirmininkas Erdmonas Simonaitis JAV, 1954 / Iš MLFA