Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Jonušaitis

XIX–XX a. visuomenės veikėjas.

Jõnušaitis Jonas 1886 X 25Ropkojuose (Tilžės aps.) 1956 II 11Liubeke (Vokietija), visuomenės veikėjas. Alberto Karolio Jonušaičio brolis. Mokėsi Tilžės gimnazijoje ir čia įsitraukė į lietuvių organinazijų veiklą. 1912 išrinktas į „Birutės“ draugijos valdybą; su Miku Gudaičiu ir Erdmonu Simonaičiu įsteigė Tilžės lietuvių klubą, organizavo jaunimą, giedojo Vydūno chore ir vaidino. Šilutėje įsteigė Lietuvių mokytojų draugiją (ji išlaikė progimnaziją bei pradžios mokyklą) ir ilgai jai vadovavo. Klaipėdoje buvo Visuomenės sąjungos reikalų vedėjas, Lietuvos keleivio leidyklos vedėjas. 1944 pasitraukė į Vokietiją. Buvo Mažlietuvių tėviškės mylėtojų draugijos, Liubeko lietuvių bendruomenės, Mažosios Lietuvos tarybos narys.

MLFA