Mažosios Lietuvos
enciklopedija

lietuvininkų liaudies dainų rinkiniai

lietuvininkų liaudies dainų rinkiniai.

lietùvininkų liàudies dain rinkinia, kraštotyrininkų užrašyti dainų žodiniai ir muzikiniai tekstai, išleisti rinkiniais. Mažojoje Lietuvoje buvo išleisti pirmieji lietuvių liaudies dainų rinkiniai, publikuoti pirmieji dainų žodiniai ir muzikiniai tekstai. 1747 Pilypo Ruigio veikale Betrachtung der littauischen Sprache in ihrem Ursprünge, Wesen und Eigenschaften [Lietuvių kalbos kilmės, būdo ir savybių tyrinėjimas] pirmą kartą paskelbti 3 lietuvių liaudies dainų žodiniai tekstai su vertimais į vokiečių kalbą: Aš turėjau žirgelį norint mažą, Aš atsisakiau savo močiutei, Anksti rytą rytužį saulužė tekėjo. Johanno Gottliebo Kreuzfeldo į vokiečių kalbą išverstos 8 lietuvių liaudies dainos įdėtos į Johanno Gottfriedo Herderio rinkinį Stimmen der Völker in Liedern [Tautų balsai dainose], kurį 1807 išleido J. Mülleris. 1825 Martynas Liudvikas Rėza Karaliaučiuje paskelbė pirmąjį lietuvininkų liaudies dainų rinkinį Dainos, oder Litthauische Volkslieder [Dainos]. Jį sudaro 85 dainų poezijos tekstai su vertimais į vokiečių kalbą, 7 dainų melodijos, komentarai ir straipsnis Lietuvių liaudies dainų tyrinėjimai. 1853 Berlyne Georgas H. F. Nesselmannas išleido lietuvininkų liaudies dainų rinkinį Littauische Volkslieder [Lietuvių liaudies dainos]. Jame pateikė 410 dainų ir 55 melodijas; dainos daugiausia surinktos iš įvairių spausdintų ir rankraštinių šaltinių: M. L. Rėzos rinkinių, jo bei Peterio Bohleno, Endrikio Budriaus ir kitų rankraščių. 1876 Frydrichas Kuršaitis Lietuvių kalbos gramatikos priede išspausdino 25 lietuvių liaudies dainas ir jų melodijas. 1882 Strassburge Augustas Leskienas ir Karlas Brugmannas išleido rinkinį Litauische Volkslieder und Marchen aus dem Preussischen und dem Russischen Litauen [Lietuvių liaudies dainos ir pasakos iš Prūsų ir Rusų Lietuvos]. Jame pateikė 1880 prie Vilkyškių (Ragainės aps.) užrašytas 143 liaudies dainas ir 2 pasakas, nagrinėjo dainų eilėdarą. 1886 (I t.) ir 1889 (II t.) Heidelberge išleistas Christiano Bartscho lietuvininkų liaudies dainų rinkinį Melodien litauischer Volkslieder [Dainų balsai]. Jame paskelbtos 452 dainų melodijos su tekstų vertimais į vokiečių kalbą bei pirmuoju lietuviško teksto posmu. Šiame rinkinyje sukauptos būdingiausios Mažosios Lietuvos lietuvių liaudies dainos, užrašytos Tilžės, Klaipėdos, Stalupėnų, Įsruties, Pilkalnio, Kintų, Gumbinės, Vilkyškių, Ragainės, Šilutės apylinkėse, bei dainos, užrašytos Didžiojoje Lietuvoje. Tai didžiausias XIX a. išleistas lietuvininkų liaudies dainų rinkinys ir jų melodijos. Antrasis jo leidimas 2000 (parengė I. Čiurlionytė, L. Burkšaitienė, V. Daniliauskienė). Jame rekonstruoti lietuviškų dainų tekstai stengiantis parinkti įvairioms vietovėms būdingus dainų variantus ir kita. 1901 Adalbertas Bezzenbergeris išleido mažą lietuvininkų liaudies dainų rinkinį (5 dainos ir jų melodijos, autoriaus užrašytos Šilutės aps.). Vilius Kalvaitis išleido kelis lietuvininkų liaudies dainų rinkinius, iš kurių didžiausias Prūsijos lietuvių dainos, išspausdintas 1905. Jame įdėta 780 dainų (tik žodiniai tekstai). 541 daina užrašyta paties V. Kalvaičio, kitos paimtos iš M. L. Rėzos, G. H. F. Nesselmanno ir kitų rinkinių. Leidinį paįvairino Georgo Sauerweino, Viliaus Bruožio, Kristupo Kropaičio, Vydūno, Kristupo Lekšo eilėraščiai. Šis lietuvininkų liaudies dainų rinkinys išsiskiria daugybe vienos dainos užrašymų, dainų pateikėjų ir užrašymo vietos nuorodų. I. Pakalniškis (Anso Bruožio slapyvardis) 1908 išleido Klaipėdos apylinkėse surinktų lietuvininkų liaudies dainų rinkinį Klaipėdiškių dainos, daugelį jų užrašęs pats, kitas – pagalbininkai. Prieškariu išleisti 2 tautosakos rinkiniai: Iš Mažosios Lietuvos tautosakos (Tautosakos darbai. III. 1937), Klaipėdiškių lietuvių tautosaka (Tautosakos darbai. VII. 1940). Pirmajame išspausdintos 65 dainos (užrašytos Bitėnuose Martyno Jankaus dukters Elzės, Dovydo Jagomasto iš Tilžės; kitos paimtos iš 1936 Tilžėje A.Vilmantienės sudaryto lietuvininkų liaudies dainų rinkinio). Antrajame išspausdinta 140 dainų, iš jų 74 – klaipėdiškio lietuvininko ūkininko Jurgio Gožės užrašymai (likęs tik jų nuorašas). Kitas dainas surinko Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos mokiniai, vadovaujami A. Venclovos, Jono Užpurvio, Salio Šemerio. Abu rinkinius sutvarkė Jonas Balys. 1995 knygoje Lietuvininkų žodis išspausdintos 122 dainos, 1954 ir 1960 įdainuotos Klaipėdos ir Šilutės apylinkėse M. Klingerienės, Augusto Dėvilaičio, M. Jankaus, M. Bagdonienės, G. Aukštakalnienės, M. Vosylienės. 1997 Klaipėdoje išleistas pamario lietuvininkų liaudies dainų rinkinys Bėgam jūružėm, jame paskelbtos iš A. Dėvilaičio, M. Klingerienės ir A. Mažeikos užrašytos 88 dainos (iki tol nebuvo skelbtos).

Rimantas Balsys

Daiva Kšanienė

Bronė Stundžienė

Iliustracija: Christiano Bartscho Heidelberge išleistos knygos „Dainų balsai“ (vokiškai, 1886) I tomo antraštinis lapas

Iliustracija: Christiano Bartscho knygos „Dainų balsai“ lietuviško leidimo viršelis, Vilnius, 2000

Iliustracija: Vydūno Tilžėje išleisto dainų rinkinio „Lietuvos aidos“ antraštinis lapas, 1904

Iliustracija: Viliaus Kalvaičio „Prūsijos lietuvių dainų“ (1905) Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto faksimilinio leidinio viršelis, 1998

Iliustracija: Irenos Nakienės ir Dalios Kubiliūtės (Klaipėda) parengto tautosakos ir papročių rinkinio „Eisim žvejoti“ viršelis, 2001