Mažosios Lietuvos
enciklopedija

August Leskien

Augustas Leskynas, XIX–XX a. vokiečių kalbininkas, slavistas ir baltistas.

Leskien August (Augustas Leskýnas) 1840 VII 8 Kylyje 1916 IX 20 Leipcige, vokiečių kalbininkas, slavistas ir baltistas. Nuo 1870 profesorius Leipcigo universitete. Naudojosi Mažosios Lietuvos tarmių duomenimis ir senųjų autorių tekstais. 1880 surinko Vilkyškių apylinkių 143 liaudies dainas ir 2 pasakas, kurias kartu su Karlu Brugmannu paskelbė 1882 išleistoje knygoje Litauische Volkslieder und Märchen [Lietuvių liaudies dainos ir pasakos]. Veikale Die Bildung der Nomina im Litauischen [Lietuvių kalbos vardažodžių daryba, 1891] įvedė Mažosios Lietuvos kalbininko Friedricho Kuršaičio sudarytą priegaidžių žymėjimo sistemą (anksčiau buvo žymima pagal Augustą Schleicherį), kuri nuo tada įsitvirtino lingvistinėje literatūroje, vėliau imta vartoti visų lingvistų. Įvairiais lituanistikos klausimais parašė straipsnių, tarp jų apie Jono Bretkūno Postilės dalelytes ir jungtukus (1903). Paskelbė dalį Martyno Mažvydo katekizmo teksto (1919).

L: Eckert R. Zu Leskiens baltischen Forschungen // Zeitschrift für slavische Philologie. 26 (2). Heidelberg, 1981; Sabaliauskas A. Lietuvių kalbos tyrinėjimo istorija. 1. V., 1979, p. 72–78; Streitberg W. August Leskien // Portraits of Linguists. 1. Bloomington, London, 1967.

Zigmas Zinkevičius