Mažosios Lietuvos
enciklopedija

suvažiavimai

Mažosios Lietuvos lietuvininkų ir bičiulių suvažiavimai.

suvažiãvimai, Mažosios Lietuvos lietuvininkų ir bičiulių suvažiavimai. 1961 IX 2–4 suvažiavimas įvyko Susivienijimo lietuvių Amerikoje (toliau – SLA ) vasarnamyje, Atlantic City, Naujojo Džersio valstijoje, JAV. Siekė atnaujinti senas draugijas, kurti naujas, svarstyti Mažosios Lietuvos problemas. Suvažiavime dalyvavo apie 50 žmonių iš įvairių vietovių. Jį atidarė Martynas Brakas (Mažosios Lietuvos rezistencinio sąjūdžio pirmininkas). Suvažiavimo prezidiumo pirmininku išrinktas Augustas Albertas Puskepalaitis, vicepirmininku Adolfas Klemas ir sekretoriumi Jonas Arvydas Stiklorius. Kunigas Petras Dagys skaitė paskaitą apie Mažosios Lietuvos to meto padėtį. Lietuvos operos solistė V. Jonušaitė-Leskaitienė padarė pranešimą apie Mažosios Lietuvos dainas. 1962 IX 1–2 Nidos viešbutyje Asbury parke, suvažiavo JAV rytuose gyvenę lietuvininkai ir bičiuliai. Šį suvažiavimą rengė Mažosios Lietuvos rezistencinio sąjūdžio prezidumas ir Niujorko Mažosios Lietuvos bičiulių draugija. Dalyvavo žymūs lietuvių išeivijos veikėjai: konsulas Jonas Budrys, Lietuvos laisvės komiteto pirmininkas V. Sidzikauskas, socialistų veikėjas K. Bielinis ir kiti. J. Budrys kvietė nepamiršti Lietuvai padarytų rusų skriaudų. B. Pivoriūnienė perdavė SLA prezidento Dargio ir visos Pildomosios tarybos sveikinimus. K. Bielinis atkreipė dėmesį į liūdną dabartinės Pietnemunės padėtį. E. Mikužiūtė į lietuvininkus kreipėsi kaip į senus draugus, kuriems padėjo sukurti pirmąsias lietuvių parapijas; siūlė lietuvininkus priimti į Amerikos lietuvių tarybą. J. Stiklorius perdavė Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto ir jo pirmininko A. Trimako sveikinimus. Abu suvažiavimus raštu sveikino Mažosios Lietuvos tarybos pirmininkas Erdmonas Simonaitis ir Mažosios Lietuvos tėviškės mylėtojų draugijos pirmininkas Vilius Endrikaitis iš Vokietijos, Kanados Mažosios Lietuvos bičiulių draugijos centro valdybos pirmininkas Vilius Pėteraitis ir Lietuvos pajūrio redaktorius Ansas Lymantas iš Montrealio, dr. Martynas Anysas iš Toronto, Los Andželo Bičiulių draugijos vardu V. Glažė, dr. Valteris Didžys iš Australijos, kunigas Ansas Trakis iš Čikagos, K. Kukutis iš Collinsville, R. Gedaitis iš Forest Parko, P. Kuras iš Naugatucko. Pabaigoje sveikino Rezistencinio sąjūdžio pirmininkas M. Brakas. Jonas Šneideraitis ir A. Gudaitis parodė nufilmuotus praėjusius suvažiavimus; J. Šneideraitis visą programą įrašė į garso juosteles, todėl suvažiavimo gyvąjį žodį galėjo išgirsti ir nedalyvavusieji.

L: Lietuvos pajūris. nr. 2, 1961; nr. 4, 1961; nr. 3, 1962.

Iliustracija: Kvietimas į suvažiavimą, 1961 / Iš Arianės ir Jono Bortkevičių archyvo

Iliustracija: Lietuvininkai išeivijoje: A. Lymantas, kunigas J. Aviža, J. Norkaitis, E. Simonaitis, kunigas J. Navickas, Buddensieg, mokytojas E. Kavolis, 1972 / Iš Viliaus Pėteraičio archyvo

Iliustracija: Išeivių evangelikų liuteronų kunigų ir bažnyčios tarnautojų suvažiavimas Annaberge: pirmoje eilėje stovi ponia Klumbienė, kunigas Martynas Klumbys, garbės senjoras kunigas Adomas Gelžinius, senjoras kunigas J. Urdzė, kunigas Mikas Klumbys ir kunigas Fricas Skėrys, antroje eilėje ir toliau Rūta Sprogienė, Katrikė Purvinienė, Anna Blyžienė, Olga Deiverienė, Gaueriai, Hilde Jung, Ruguliai, Gintautas, Langai, Marija Lendraitienė, Elena Baliulienė, Marta Kuršienė, Martynas Sprogys, Pukiai, Martynas Mileris, Petras Dikšaitis, Dikšaičiai iš Lebenstadto, Rupkalniai, Purvinaitė, Jakumaičiai ir kiti, 1982 / Iš žurnalo „Svečias“, 1982, Nr. 3–4

Iliustracija: Grupė Mažosios Lietuvos lietuvininkų ir bičiulių suvažiavimo Atlantic City dalyvių, 1961 / Iš Arianės ir Jono Bortkevičių archyvo