Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Valteris Didžys

XX a. visuomenės veikėjas, gydytojas.

Didžỹs Valteris 1896 XI 16Unguroje (Mažoji Lietuva) 1977 X 21Melbourne (Australija), visuomenės veikėjas, gydytojas. Baigęs Tilžės gimnaziją Berlyno ir Müncheno universitetuose studijavo mediciną; medicinos mokslų daktaras (1923). Didžys – vienas Prūsų Lietuvos tautinės tarybos (vėliau Mažosios Lietuvos tautinė taryba) steigėjų (1918), Tilžės akto (1918) signataras. Tilžėje dalyvavo Vydūno politinėje ir visuomeninėje veikloje. Kuriantis Lietuvos kariuomenei, organizavo Mažosios Lietuvos savanorius, padėjo pirkti ginklų. 1923 Klaipėdos kraštui prisijungus prie Lietuvos valstybės, Didžys 1924 apsigyveno Klaipėdoje. Iki 1939 kovo dirbo geležinkelio ruožo gydytoju. Pirmasis ėmė organizuoti Klaipėdos krašto lietuviškas mokyklas, buvo Lietuvių mokytojų sąjungos centro valdybos narys. Kai Klaipėdoje buvo atidaryta nauja lietuviška gimnazija, stigo mokytojų. Tada Didžys, direktoriui P. Mašiotui pakvietus, laikinai dėstė fiziką. Lietuvių gydytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus pirmininkas, Lietuvių-latvių vienybės draugijos narys. Rėmė 1922–1939 Klaipėdoje veikusią „Aukuro“ draugiją. Klaipėdoje įsteigus lietuvių jachtklubą, Didžys savo lėšomis užsakė Baltijoje tada populiarios Hai klasės jachtą. Buvo Buriuotojų sporto klubo komodoras; savo jachta Rūta aplankė Baltijos ir Skandinavijos šalis; laimėjo prizų tarptautinėse regatose Gotlande, Rygoje ir Abo (Suomijoje). Klaipėdoje įsteigė automobilistų klubą. Buvo Lietuvos automobilių sporto čempionas. I Lietuvos tautinėje olimpiadoje 1938 laimėjo aukso medalį buriavime. Melnragėje už kopų buvo pasistatęs namelį. Naciams užgrobus Klaipėdos kraštą, Didžys persikėlė į Kauną, buvo geležinkelio ruožo gydytojas. 1944 pasitraukė į Vokietiją. Buvo Mažosios Lietuvos tarybos vicepirmininkas, rašė ir padėjo redaguoti Krivulę. 1947 pasirašė Mažosios Lietuvos lietuvininkų protestą (II Fuldos aktą), kuriuo reikalaujama Karaliaučiaus kraštą prijungti prie Lietuvos. 1949 emigravo į Australiją, apsigyveno Altonoje, Melbourno priemiestyje. Labai rėmė Lietuvių namų (jų klubo garbės narys) Melbourne statybą. Buvo Australijos lietuvių fondo šimtininkas. Adelaidėje, Geelonge ir Melbourne su kitais įsteigė Mažosios Lietuvos bičiulių draugiją, buvo jos centro valdybos narys. 1967–1968 lankėsi Vakarų Europoje ir JAV, dalyvavo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seime Niujorke.

L: Baltrukonienė... Valteris Didžys // Tėviškės Aidai. 1977 XI 5, nr. 44; LE, IV, p. 525; Krausas A. Įsigijo gydytojo teises // Mūsų pastogė.

Algirdas Matulevičius

Iliustracija: Valterys Didžys (kairėje) ir Jonas Dėckys jachtoje „Rūta“, apie 1929 / Iš Jono Dėckio albumo