Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Šilutės draugijos

Šilutės gyventojų organizacijos.

Šilùtės draugjos. Šilutės lietuvininkų visuomeninė veikla XIX–XX a. pradžioje buvo silpnai organizuota. 1885 įsteigta Kareivių draugystė, 1909 veikė Šaulių draugija. Prieš atstovų į Vokietijos Reichstagą rinkimus lietuvių įsteigdavo rinkimų draugijas, kurios po rinkimų iširdavo. Vyriausiojo Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto Šilutės skyrius, suorganizavęs Šilutės seimą, 1923 vasarą nutraukė veiklą. 1924 IV 3 vietoj jo įkurta neilgai gyvavusi Klaipėdos krašto gynimo sąjunga (ji nuo nr. 6 leido „Klaipėdos sargą“). 1922–1934 sėkmingai veikė Mažųjų laukininkų susivienijimas. 1924 ūkininkų reikalams ginti įkurta Visuomenės rinkimų partija. 1924 VII 29 Šilutės apylinkių ūkininkai įsteigė Smulkaus kredito draugiją, pavadinę ją Šilutės ūkininkų banku. 1925 II 24 įsteigta Ūkininkų sąjunga Klaipėdos krašte. Pirmoji kultūrinė Šilutės lietuvių „Dainos“ draugija (įsteigta 1920) suorganizavo ir chorą. Vienas organizatorių buvo Jonas Aušra, chorui vadovavo Vilius Bajoras, Antanas Vaičiūnas, Jurgis Atraškevičius ir kiti. Nuo 1923 VIII 24 veikė sporto draugija „Laisvė“, 1923–1926 – Šilutės lietuvių klubas, 1937–1938 – „Santaros“ draugijos Šilutės skyrius. Tarpukariu Šilutėje steigti Lietuvoje veikusių partijų ir organizacijų skyriai, bet jie nebuvo populiarūs (gyventojai manė, kad šios organizacijos sieka sukatalikinti kraštą). Iš tokių draugijų žinomi Lietuvos darbo federacijos skyrius (įsteigtas 1925), Lietuvos šaulių sąjungos Šilutės kuopa (1937–1938). Vietos vokiečiai, siekdami išlaikyti vokiškumą ir įtaką krašto lietuviams, steigė įvairių savo organizacijų skyrius: Kultūrbundą, Autonomiebundą [Autonomijos sąjunga], Ordnungsbundą [Tvarkos sąjunga], Elternbundą [Tėvų sąjunga] ir kita.

Dar skaitykite: Šilutės šaulių dūdų orkestras, Šilutės istorinių įvykių ir asmenybių įamžinimo komitetas, Šilutės skautų tuntas, Šilutės šaulių ir „Santaros“ choras.

L: Jakštas P. Senoji Šilutė. Šilutė, 1994.

Iliustracija: Šilutės giedotojų draugijos choras „Daina“, 1928 / Iš Lietuvos literatūros ir meno archyvo