Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Šilutės lietuvių klubas

Šilutės lietuvių organizacija.

Šilùtės lietùvių klùbas, įsteigtas 1923. 1925 X 20 Deisuso viešbutyje įvykęs susirinkimas patvirtino naujus klubo įstatus, išrinko 5 asmenų valdybą: pirmininkas Lukomskis, pirmininko pavaduotojas Šneideraitis, nariai – mokytojas Simonaitis, inžinierius Jonušaitis, geležinkelio stoties viršininkas Listanderis. 1925 X 29 Šilutės lietuvių klubas atidarytas, dalyvaujant Klaipėdos krašto gubernatoriui Jonui Budriui ir Šilutės apskrities viršininkui Erdmonui Simonaičiui. Šilutės lietuvių klubas turėjo 20 narių, susirinkimai vykdavo ketvirtadieniais viešbutyje. Turėjo lietuviškų knygų biblioteką (bibliotekininkas Tamošinas). 1926 II 27 visuotiniame susirinkime perrinkta klubo valdyba – visi buvusieji nariai ir papildomai valdybos nariu išrinktas Giedraitis bei kandidatai – Birbinčius, Labutis, Valavičius. Revizijos komisiją sudarė: Radeckis, Singfeldas, Tranyzaitė; kandidatas Užpurvis. Susirinkime nutarta Šilutėje statyti Lietuvių namus, kur galėtų susiburti visos lietuvių organizacijos. Tai neįgyvendinta dėl lėšų trūkumo.

L: Jakštas P. Senoji Šilutė. Šilutė, 1994.