Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lietuviškos konservatyvų skyrimo draugystės

lietuvių konservatorių rinkimo organizacijos, veikusios 1890–1918 Mažojoje Lietuvoje.

Lietùviškos konservatỹvų skyrmo draugỹstės, lietuvių konservatorių rinkimo organizacijos, veikusios 1890–1918 Mažojoje Lietuvoje. Atliko politinį ir kultūros darbą. Pirmoji – Lietuviškos konservatyvų draugystės komitetas (1890–1892). Iš komiteto įsteigta Tilžės–Lankos apskrities lietuviška konservatyvų skyrimo draugystė (1892–1918), kurios svarbiausi veikėjai Martynas Jankus, Jurgis Lapinas, Dovas Pėteraitis, Smalakys, Kristupas Voska, Zaunius. 1895–1918 veikė Klaipėdos apskrities lietuviška konservatyvų skyrimo draugija (Jonas Birškus, Jokūbas Brožaitis, Mikelis Kaitinis, Jonas Žvilius), Šilutės apskrities lietuviška konservatyvų skyrimo draugija (Endrius Jurgelaitis, Jurgis Strėkys), 1895–1907 Ragainės–Pilkalnio apskrities lietuviška konservatyvų skyrimo draugystė (Augustas Meškaitis, Jonas Vanagaitis). Lietuviškos konservatyvų skyrimo draugystės buvo savarankiškos, ryšiai tarp jų silpni. Jų tikslas – rinkti savo atstovus į Vokietijos reichstagą ir Prūsijos landtagą, ten ginti lietuvininkų ekonomikos ir kultūros reikalus (tam ypač daug pastangų dėjo Smalakys ir Gaigalaitis). Iki 1903 jos dar kovojo su socialdemokratais. Vadovai buvo lojalūs Vokietijos vyriausybei, esamai tvarkai ir Bažnyčiai. Lietuviškos konservatyvų skyrimo draugystės talkino rengiant peticijas Vokietijos kaizeriui ir ministrams, kuriose prašė leisti Mažosios Lietuvos lietuvių gyvenamosiose vietose vartoti lietuvių kalbą viešajame gyvenime, ja mokyti tikybos pradžios mokyklose. To aukščiausių valdžios organų prašė ir Lietuviškų konservatyvų skyrimo draugysčių atstovai – pirmieji deputatai Vokietijos reichstage (1898–1901 Jonas Smalakys, 1901–1903 Frydrichas Mačiulis) ir Prūsijos landtage (1903–1918 Vilius Gaigalaitis, 1913–1918 Vilius Steputaitis). Lietuviškos konservatyvų skyrimo draugystės išleido daug agitacinių brošiūrų ir atsišaukimų, ginančių lietuvių reikalus Rytprūsiuose. 1903 iš Klaipėdos–Šilutės, Tilžės–Lankos apskričių draugijų pavadinimų išmestas žodis „konservatyvų“, siekiant pabrėžti savo atsiribojimą nuo tų narių, kurie nusižeminę pataikavo vokiečių kaizerinei konservatorių partijai.

TLE

Vilius Ašmys