Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Augustas Meškaitis

XIX–XX a. ūkininkas, lietuvių visuomenės veikėjas ir politikas.

Meškáitis Augustas, Mickaitis(?)apie 1865Didžiuosiuose Kakšiuose (Ragainės aps.) ?, ūkininkas, lietuvių visuomenės veikėjas ir politikas. Aktyviai prisidėjo Jonui Vanagaičiui steigiant Lietuvių konservatorių skyrimų arba rinkimų draugystę. 1899 IV 10 Būdviečiuose įsteigtos Ragainės–Pilkalnio apskrities Lietuvių rinkimų draugijos valdybos sekretorius ir iždininkas. 1901 VI 24 Tilžėje įsteigto Lietuvininkų susivienijimo Prūsuose pirmasis vadovas pirmaisiais veiklos metais. 1903 Ragainės– Pilkalnio apskrities lietuvių kandidatas į Vokietijos reichstagą ir Klaipėdos–Šilutės apskrities kandidatas į Prūsijos landtagą. Naujojoje ceitungoje paskelbė Kalbą per laišką, kur išreiškė tvirtą nuomonę apie rinkimų negeroves. Išrinktas nebuvo. 1906 XII 21 kvietė į rinkimų draugijos posėdį Lazdynuose. Meškaitis siekė savarankiško lietuvių judėjimo, iš kurio vėliau turėjo išaugti laisva Lietuva. Dalyvavo Pagėgių jaunimo draugijos Rūta veikloje. Nuo parapijos ir seniūnijos išrinktas į Vyriausiojo Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto Pagėgių skyrių. 1923 I 19 dalyvavo Visuotiniame to komiteto skyrių, Klaipėdos krašto politikų, ekonomistų ir Mažosios Lietuvos jaunųjų draugijų atstovų seime Šilutėje, pasirašė Šilutės seimo deklaraciją, balsavo už telegramos JAV prezidentui Hardingui siuntimą su prašymu apginti mažlietuvius nuo jų interesus neatitinkančių Santarvės sprendimų. 1923 Klaipėdos kraštui prisijungus prie Lietuvos, apdovanotas valstybiniu medaliu.

L: Vanagaitis J. Kovos keliais. 1938, p. 55.

Algirdas Antanas Gliožaitis

Vytautas Šilas

Algirdas Žemaitaitis

MLFA

Iliustracija: Augustas Meškaitis / Iš knygos „Kovos keliais“. Klaipėdos krašto prisijungimui prie Lietuvos 15-kos metų sukakčiai paminėti almanachas. Redaktorius-leidėjas Jonas Vanagaitis. Klaipėda, 1938