Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Martynas Žvilius

XX a. Klaipėdos krašto lietuvių visuomenės veikėjas.

Žvlius Martynas 1877 IX 25Mozūriškiuose (Klaipėdos aps.) 1945 I, Klaipėdos krašto lietuvių visuomenės veikėjas. Lankė Trušelių pradžios mokyklą. Perėmė tėvų ūkį. Vienas pirmųjų krašte atliko pašaro silosavimo, sėjomainos ir pievų kultūrinimo bandymus. Dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą aktyviai reiškėsi mažlietuvių jaunimo organizacijose. Rinktas kaimo seniūnu, valsčiaus viršaičiu, vietos mokyklos tarybos ir Klaipėdos Šv. Jokūbo bažnyčios tarybos nariu. Buvo Mažųjų laukininkų susivienijimo vienas vadovų. 1928 kartu su J. Dovilu ir Martinu Labrencu įsteigė Klaipėdos krašto ūkininkų draugiją, buvo jos valdyboje iki 1939. 1933 su kitais įkūrė Klaipėdiškių lietuvių draugystę, jam pavesta vadovauti lietuvių judėjimui krašte. 1934 išrinktas naujai sukurto Laukininkų centro pirmininku. 1934 birželį–gruodį Klaipėdos krašto Direktorijos narys, buvo Žemės ūkio rūmų taryboje. 1939 nacių keletą kartų suimtas ir tardytas, 1941 išvarytas iš ūkio, priverstas išvykti iš Klaipėdos krašto. Laikinai apsistojo Karaliaučiuje, vėliau rado prieglaudą Mielaukiuose (Labguvos aps.). Antrajam pasauliniam karui baigiantis paimtas į volkssturmą, dingo be žinios.

LE

Iliustracija: Martynas Žvilius