Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Leonas Venckus

XX–XXI a. visuomenės veikėjas.

Veñckus Leonas 1917 IV 12Aukštakiemiuose (Klaipėdos aps.) 2014 IV 8Palatine (Ilinojaus valstija, JAV), visuomenės veikėjas. Baigęs Kalotės pradinę mokyklą, toliau dirbo ir mokėsi Klaipėdoje. 1936–1938 tarnavo Lietuvos kariuomenės II inžinerinio bataliono Mokomojoje kuopoje Radviliškyje. Grįžęs į Klaipėdą dirbo laivininkystės bendrovėje United Baltic Corporation. Aktyviai įsitraukė į Martyno Gelžinio vadovautą organizaciją „Santara“. Po 1939 Klaipėdos krašto okupacijos pasitraukė į Žemaitiją, kur tarnavo Lietuvos–Vokietijos pasienio apsaugoje. Sovietams okupavus Lietuvą, 1940 XI 1 atleistas iš tarnybos. 1944 spalį pasitraukė į Vakarus, pateko į Spackenbergo pabėgėlių stovyklą. 1946 Hamburge lankė Gronesche Handels- und Sprachschule (Prekybos ir kalbų mokyklą), kur baigė buhalterijos, sąskaitybos ir kitus kursus. 1947 persikėlė į Didžiąją Britaniją, priklausė Didžiosios Britanijos lietuvių sąjungai. Buvo sumanęs steigti Mažosios Lietuvos bičiulių draugijos (MLBD) skyrių, Tuo tikslu susirašinėjo su Ansu Lymantu. Tarp Mančesterio lietuvių platino Vokietijoje leistą „Keleivį“. Legalizavo Anglijos lietuvių klubą, tapo jo pirmininku. 1962 persikėlė į JAV. Dažnai dalyvavo MLBD susirinkimuose. Pažinojo A. Buntinaitę, Martyną Purviną, Algirdą A. Regį, kunigą Ansą Trakį, Kurtą Vėlių ir kitus mažlietuvius. Dalyvaudavo ekumeninėse pamaldose, Verbų sekmadieniais – evangelikų Tėviškės parapijoje pagarsėjusiuose Giesmių vakaruose (vok. Liederabend). Rašė trumpas korespondencijas į lietuviškus laikraščius („Naujienos“, „Pajūris“ ir kitus). 1978 laikraštyje Naujienos išspausdinti jo prisiminimai apie 15 metų, praleistų Anglijoje. Spausdinami prisiminimai apie gyvenimą JAV – Life in Exile [Gyvenimas egzilyje] ir Reflections on Ancestery [Praeities svarstymai]. Su Mažosios Lietuvos fondo pagalba tikėjosi išleisti knygą apie savo šeimą, dėl sovietinės okupacijos priverstą per Klaipėdos kraštą pasitraukti į Vakarus.

Iliustracija: Leonas Venckus