Mažosios Lietuvos
enciklopedija

New Yorko lietuvių protestantų parapija

lietuvių protestantų parapija išeivijoje, veikusi nuo XIX a. pabaigos iki 1977.

New Yorko lietùvių protestántų parãpija įkurta XIX a. pabaigoje, aktyviai veikė iki Pirmojo pasaulinio karo. Aptarnavo kunigas Petras Drignaitis (miręs 1913), kunigas Jurgis Macaitis (nuo 1914). 1951 parapija atgaivinta (vadinta ir New Yorko Lietuvių Evangelikų parapija, New Yorko– Brooklyno lietuvių evangelikų parapija ), veikė iki 1977. Steigimo iniciatorės – M. Mačiūnaitė ir V. Klybaitė, daug prisidėjo Lietuvos generalinis konsulas JAV (1936–1940) Jonas Budrys. Parapiją sudarė evangelikai liuteronai, evangelikai reformatai, nemažai katalikų. 1951 X 21 Švento Jono evangelikų liuteronų bažnyčioje Brookline laikytos pamaldos (kunigas P. Dagys), po jų visi susirinko į parapijos salę sutvarkyti organizacinius reikalus. Administratoriumi išrinktas kunigas Petras Dagys. 24 narių parapijos taryba rinkta slaptu balsavimu 3 metams. Jos pirmininkas Liudvikas Tonas, vicepirmininkė B. Gaurienė, sekretorius Vilius Pitkunigis, nariai – P. Klybas, Mikas Tolišius, Jonas Dagys, J. Vilgalys, J. Kregždė, A. Vaišvila, A. Kynastas ir kiti. Taryba rinko 5 asmenų valdybą: pirmininkas P. Klybas, vicepirmininkė O. Audėnienė, sekretorius J. Dagys, kasininkas J. Vilgalys ir J. Kregždė. Nutarta laikyti pamaldas kartą per mėnesį. 1951 New Yorko lietuvių evangelikų parapija turėjo 60 narių, 1958 – daugiau kaip 300. Apie 10% jų buvo mažlietuviai. Paskutinis parapijos tarybos pirmininkas buvo Ramūnas Brakas. Parapija rengdavo kultūrinius renginius, minėjimus (pvz., Martyno Jankaus, Vinco Kudirkos, Lietuvos Nepriklausomybės, Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos, Reformacijos šventės, Motinos dienos ir kitus). Turėjo moterų ratelį, komisiją jaunimo reikalams, komisiją sekmadienio mokyklai steigti ir prižiūrėti (atsakingi Lisauskienė, Gaurienė ir Anskolis). Parapija išsilaikė iš narių aukų, šelpė lietuvius Vokietijoje. Parapiją rėmė ir senieji išeiviai. New Yorko lietuvių evangelikų parapija prisijungė prie JAV sinodo. 1977 nustojo veikti mirus kunigui P. Dagiui.

L: New Yorko Lietuvių Evangelikų parapija // Keleivis. 1958, Nr. 10–12 (86–88); Gudaitis K. Lietuviai evangelikai. Torontas, 1957. Arianės ir Jono Bortkevičių archyvas.