Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vilius Pitkunigis

XX a. rezistentas, aktyvus mažlietuvių veikėjas.

Pitkunigis Vilius 1921 II 4Kintuose (Šilutės aps.) 1982 V 9New Yorke (JAV), rezistentas, aktyvus mažlietuvių veikėjas. 1941 baigė Palangos gimnaziją, Mažeikių gimnazijoje dėstė vokiečių kalbą. Vilniaus universitete studijavo teisę. 1944 tęsė studijas Salzburge. Po Antrojo pasaulinio karo apsigyveno Tübingene (Vokietija), kur 1952 baigė universiteto Teisių fakultetą. Buvo patarėjas mažlietuviams išvietintųjų klausimais. Akademinio jaunimo sambūrio Šviesa vienas steigėjų, rūpinosi to jaunimo šelpimu tremtyje. 1946 priimtas į Mažosios Lietuvos tarybą, kur buvo Spaudos komisijos narys. Rašė Keleivyje ir Krivulėje. 1953 emigravo į JAV. Nuo 1954 Mažosios Lietuvos Rezistencinio sąjūdžio centro komiteto narys, 1955–1960 šio komiteto prezidiumo narys.

MLFA

Iliustracija: Vilius Pitkunigis / Iš laikraščio „Lietuvos pajūris“ 1982, Nr. 6