Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jurgis Macaitis

Matzat, XIX–XX a. evangelikų liuteronų kunigas.

Macáitis, Matzat Jurgis (1853 XI 5 Viešvilėje, Ragainės aps. 1931 IX 15 Brukline, JAV), evangelikų liuteronų kunigas. Berlyne lankė aukštesniąją mokyklą. 1883 išvyko į JAV. Springfielde baigė dvasinę seminariją. Grįžo į Mažąją Lietuvą. 1887 įšventintas apsiskelbusio Rukuose kunigo Dovo Laukanto padėjėju. 1887–1890 Rukuose senliuteronių sektoje kunigavo 3 metus. 1890 vėl išvyko į JAV. 1890–1914 kunigas Sabino, Fergus Fallso, Elmaro parapijose, nuo 1914 Bruklino, Maspetho, Niujorko, Filadelfijos lietuvių kunigas. Lankė ir Bridgeporto, Naugatucko, New Haveno, Petersono, Bostono, nuo 1926 Baltimorės lietuvius. 1918–1922 bendradarbiavo kunigo Jono Rozako leidžiamame laikraštyje „Paslas“. Ragino lietuvius vartoti savo kalbą ir jos neužmiršti. 1918–1922 leido krikščionišką laikraštį Pasiuntinybės paslas. 1890 Zwickau išspausdintas Trumpas Pamokinimas apie szio czeso trudna Baznyczos Pasilaikyma ir szirdingas Pagraudenimas, neczystą Moksla netikru Praraku vengti.

Leonardas Poviliūnas

Algirdas Žemaitaitis