Mažosios Lietuvos
enciklopedija

lietuvių mokyklos Šilutės apskrityje

Šilutės apskrities lietuviškos mokyklos.

lietùvių mokỹklos Šilùtės apskrityje. 1818 suformuotai Šilokarčemos apskričiai priklausė ir didelės Kalnininkų, Karklės ir Šakūnų parapijos Nemuno kairiajame krante. Anksčiausiai (apie 1530-1550) parapinė mokykla atidaryta Rusnėje, 1588 – Verdainėje, 1606 – Karklėje, apie 1624 – Ventėje, 1677 – Kalnininkuose. Žemininkų mokyklos imtos steigti XVIII a. I pusėje, vien 1736–1741 jos įkurtos Kiškiuose, Minėje, Mockiuose, Stankiškiuose (Kintų parapija), Pakalnėje, Skirvytėje, Tatamiškiuose (Rusnės parapija), Akmeniškiuose, Spukuose, Šakūnuose, Vyžaičiuose (Šakūnų parapija), Pašyšiuose ir Petreliuose (Verdainės parapija). XIX a. įsteigtos dar 42. Pastarųjų steigimu rūpinosi 1817 pradėjusi veikti Prūsijos karalystės Kulto reikalų ministerija, Vyriausia mokyklų kolegija, betarpiškai – mokyklų vyriausieji inspektoriai. Nuo 1875 Šilokarčemos apskrityje jais dirbo superintendentas Karlas Theodoras Waldemaras Hoffheinzas, Christophas Pohlis (1876–1881; prieš 1880 jis parengė ir išleido Mažosios Lietuvos mokykloms skirtą vadovėlį Szwento Raßto Nusidawimai jauniesiems Szuilokams sustatyti), Kintų parapijos kunigas Rudolfas E. J. Denukaitis (1882–1883), Richteris (1883–1884), Kießneris (1884–1889). Vėliau – Löschkė (1889–1893), o jam tapus Ragainės mokytojų seminarijos direktoriumi, buvęs Karalienės mokytojų seminarijos lietuvių kalbos dėstytojas Kukaitis (1893–1902), 1902–1906 Pastenacis, 1906–1918 Ziegleris, 1918–1921 Andersas. Johannesas Sembritzkis liudija, jog Šilokarčemos apskrities kaimų mokyklose vaikai mokyti tik lietuvių kalba. Čia gyvenusieji lietuvininkai atkakliai priešinosi valdžios mėginimams išguiti jų gimtąją kalbą iš mokyklų, visuomenės gyvenimo sferos. Nutautėjimo proceso sustabdyti, deja, neįstengta. Iš 1911 Šilokarčemos moksleivių vokiečiais save jau laikė 48,1%. 1925 gyventojų surašymas užfiksavo 36 404 Šilutės apskrities gyventojus, iš jų lietuviais užsirašė 11 031 (30,3%), klaipėdiškiais – 9223 (25,3%), vokiečiais – 13 937 (38,3%); kitų tautybių, visai jos nenurodžiusių bei svetimšalių buvo 2213 (6,1%). 1923 Klaipėdos kraštui tapus Lietuvos dalimi, atsisakyta apskrities mokyklų vyriausiojo inspektoriaus pareigybės, šias pareigas atliekantis asmuo vadintas mokyklų tarėju. 1921–1927 juo dirbo Richardas Meyeris. 1927–1939 – Frydrichas Auksutaitis, 1939–1940 – Paulis Waitschkies, po 1940 – Karlas Kronas. 1937–1938 mokslo metus pradėjo 76 Šilutės apskrities pradinės mokyklos. Jose buvo 122 klasės; 121 mokytojai (84 vyrai ir 37 moterys) prusino 4264 moksleivius – 2126 mergaites ir 2138 berniukus. Dalis jų lankė Klaipėdos krašto mokyklų draugijos finansuojamas privačias lietuvių mokyklas. 1938 IV 15 duomenimis, Šilutės apskrityje veikė 20 tokių mokyklų (iš jų 4 vietovėse – Barzdūnuose, Berciškiuose, Šilininkuose ir Vorusnėje – Direktorijos išlaikomų mokyklų nebuvo), jose mokėsi 831 moksleivis. Dar 3 privačios mokyklos (Barzdūnuose, Kiškiuose ir Ramučiuose) atidarytos 1938 pabaigoje. Kaimo jaunimas ūkininkauti mokėsi žemės ūkio mokyklose. 1897 įkurta ir iki Pirmojo pasaulinio karo veikusi Šilutės aukštesnė žemės ūkio mokykla žinota visoje Mažojoje Lietuvoje. Apie 1901 tokia mokykla dar atidaryta Saugose. Jai pastatyti 2 statiniai, mokymui skirtas žemės sklypas. Apie 1930 Šilutėje steigti prekybininkų kursai, merginoms atidaryti žemės ūkio, siuvimo, namų ruošos kursai. Rusnėje veikė Direktorijos išlaikoma kurčnebylių mokykla. 1935–1936 mokslo metais joje apgyvendinti bei mokyti 28, 1936–1937 mokslo metais – 27 paaugliai. Dirbo 3 pedagogai. Kurį laiką čia dar veikė aklųjų mokykla. Svarbiausios bendrojo lavinimo mokyklos – Herderio gimnazija (įkurta 1864) ir Vydūno gimnazija (įkurta 1932).

Albertas Juška

Iliustracija: Laučių pradžios mokykla, apie 1954 / Iš Reginos Jasudienės albumo

Iliustracija: Burzūnų pradžios mokyklos sodyba, 1991

Iliustracija: Žalgirių senoji mokykla, 1995

Iliustracija: Šilutės vidurinės mokyklos ekskursija į Bitėnus, viduryje – Martynas Jankus, iš kairės trečia stovi Elzė Jankutė, 1938 / Iš Anso Lymanto archyvo

Iliustracija: Šakių senoji mokykla, 2001

Iliustracija: Gastų senoji mokykla, 1944 / Iš Viliaus Pėteraičio archyvo

Iliustracija: Mokyklinė karieta, 1920 / Iš Viliaus Pėteraičio archyvo