Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ziono lietuvių evangelikų liuteronų parapija

Ziono evangelikų liuteronų parapija Čikagoje, seniausia lietuvių evangelikų liuteronų parapija JAV.

Ziono lietùvių evangèlikų liuterõnų parãpija, Ziono evangèlikų liuterõnų parãpija Čikãgoje, įsteigta 1910. Seniausia lietuvių evangelikų liuteronų parapija JAV. Viena veikliausių Amerikoje. Priklauso pietistinės krypties Misūrio sinodui. Čikagos lietuviai evangelikai liuteronai pamaldoms rinkdavosi jau XIX a. pabaigoje (atvažiuodavo Collinsvilleʼo lietuvių evangelikų liuteronų parapijos kunigas Martynas Keturakaitis). Jonas J. D. Razokas (kunigavo 1911–1921) pastatydino pirmąją medinę bažnyčią (pašventinta 1915), parašė Parapijos konstituciją (išspausdinta Tilžėje). Veikė jo vadovaujama sekmadieninė lietuvių mokykla (mokyta lietuvių ir anglų kalba). 1921 J. J. D. Razokui mirus kunigavo jo pusbrolis Jonas Razokas (kilęs iš Jurbarko, baigė Springfieldo teologijos seminariją JAV). Jo rūpesčiu 1922 iš švedų nupirktas mūrinis bažnyčios pastatas, pavadintas Ziono lietuvių liuteronų bažnyčia. 1922–1934 J. Razokas leido ir redagavo lietuvių evangelikų liuteronų laikraštį „Paslas“, parengė giesmyną (išleistas 1927). Prie Ziono lietuvių evangelikų liuteronų parapijos veikė Ziono dukterų draugija (įsteigta 1919), Ziono brolių liuteronų draugija (įsteigta 1923); 1928 įkurtas Čikagos lietuvių evangelikų liuteronų centrinis komitetas, kuris derina šių draugijų ir Ziono lietuvių evangelikų liuteronų parapijos veiklą. XX a. 3 dešimtmečio pradžioje. Ziono lietuvių evangelikų liuteronų parapijai priklausė apie 400–500 narių. 1931 Lietuvių liuteronų pašalpos draugija (įk. 1899) susijungė su Ziono brolių liuteronų draugija ir pasivadino Lietuvių evangelikų pašalpos draugija. 1934–1947 Ziono lietuvių evangelikų liuteronų parapijos kunigu buvo Evaldas Korys (kilęs iš Tauragės), 1947–1949 – Elmeris H. Naujokas, 1949–1971 – Jonas Pauperas (parengė Lietuviško giesmyno 1947 ir 1957 laidas, vedė religines radijo laidas, išleido knygą Evangelija oro bangomis, 1966). Jo ir Ziono lietuvių evangelikų liuteronų parapijos senųjų narių pastangomis apie 800 šeimų, nukentėjusių nuo Antrojo pasaulinio karo, apsigyveno Amerikoje. Padaugėjus Ziono lietuvių evangelikų liuteronų parapijos narių nuo 1950 pamaldas J. Pauperas ėmė laikyti ir vokiečių kalba. 1953 įsteigta moterų draugija Rūta. Buvo įsteigti lietuvių ir vokiečių chorai. Chorui vadovavo Martynas Lacytis, vėliau kompozitorius Vladas Jakubėnas, 2009 – Helmutas Stefanas. Veikė sekmadieninė mokykla (dėstyta lietuvių ir vokiečių kalbomis), kuriai ilgai vadovavo Marija Pauperienė; 2000 mokyklos veikla atgaivinta kunigo Valdo Aušros iniciatyva. 1972–2002 klebonas Jonas Juozupaitis (pamaldas laikė ir anglų kalba), nuo 2002 V. Aušra. 1974 Ziono lietuvių evangelikų liuteronų parapijos bažnyčios pastatas buvo parduotas ir nupirktas kitas – Čikagos priemiestyje Oak Lawne. Šiai bažnyčiai Vyrų šalpos draugija padovanojo naujus vargonus. Ziono lietuvių evangelikų liuteronų parapijos nariams, kalbantiems lietuvių, vokiečių ir anglų kalbomis, 1983 prie bažnyčios įrengta salė, kurią šventinant pamokslus pasakė vyskupas Ansas Trakis ir Liuteronų bažnyčios Missūrio sinodo pirmasis viceprezidentas. 2003 V. Aušra įsteigė lietuvių vaikų darželį Spindulėlis. 2008 įsteigta parengiamoji klasė, kurioje vaikai rengiami amerikietiškoms mokykloms. Nuo 2001 kasmet vyksta vasaros Biblijos stovyklos, nuo 2006 – vasaros stovyklos lietuvių vaikams. Kiti aktyvūs Ziono lietuvių evangelikų liuteronų parapijos veikėjai: Petras Drignaitis, Jurgis Jurkšaitis (kilęs iš Tauragės, miręs apie 1923), Jurgis Bendikas, Mikas Bikneris, Andrius Kasperas, Jonas Kasperas (tarp Ziono lietuvių evangelikų liuteronų parapijos narių stiprino lietuvybę, laikraštyje Paslas skelbė straipsnius apie Ziono veiklą), Karolis Lemkė (ilgametis pirmininkas), Jurgis Borchertas, Mikas Macaitis, Martynas Naujokas (skelbė straipsnius laikraščiuose), Jurgis Šereikis, Aleksandras Paulikaitis, Petras Vidra.

Algirdas Matulevičius

Valdas Aušra

Iliustracija: Prie Ziono parapijos bažnyčios Romas ir Edita Kupreišiai, Kęstutis Pulokas, 1993 / Iš Kęstučio Puloko šeimos albumo