Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas J. D. Razokas

XIX–XX a. evangelikų kunigas.

Razokas Jonas J. D. 1877 VII 15Batakiuose (Raseinių aps.) 1921 I 15Čikagoje (JAV), evangelikų kunigas, Ziono lietuvių evangelikų liuteronų parapijos Čikagoje vienas steigėjų. Mokėsi Sprigfieldo kunigų seminarijoje. 1911–1921 pirmasis Čikagos Ziono lietuvių evangelikų liuteronų parapijos kunigas; 1910 parengė jos konstituciją. 1919 įstojo į lietuvių moterų Ziono dukterų draugiją ir suorganizavo parapijos lietuvių šventadieninę mokyklą. Išspausdino Nedėldienio mokyklų rėdą su maldomis ir giesmėmis (1919); parengė katekizmą (1921 išleido kunigas J. Jurkšaitis); vertė giesmes į lietuvių kalbą (jo viena giesmė Ištikimas būk ik mirties išspausdinta Amerikos lietuvių evangelikų liuteronų giesmyne, 1927). 1919–1921 leido ir redagavo lietuvių evangelikų liuteronų mėnesinį laikraštį „Pasiuntinys“. Bendradarbiavo laikraščiuose Vienybė lietuvininkų, Tėvynė, Tiesos draugas. Iš lietuvių evangelikų nepriklausomai Lietuvai rinko aukų, jas perdavė Lietuvos laisvės fondui.

L: Gudaitis K. Lietuviai evangelikai. Rodney, 1956; Lavinskas F. Amerikos lietuvių rankraščiai, 1879–1955. New York, 1956; LE; Lietuvos bibliografija. Serija C. Lietuviškų periodinių leidinių publikacijos 1905, d. 2. Mažoji Lietuva. V., 1996.

Jurga Bardauskienė