Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Tauragės mokytojų seminarija

mokytojų rengimo mokykla Tauragėje.

Taurags mókytojų seminãrija, įkurta 1923. 1919 Tauragės evangelikų liuteronų kunigas Augustas Vymeris organizavo kursus evangelikų liuteronų mokyklų mokytojams rengti. Kursus suvalstybinus dirbta turint valstybinės mokytojų seminarijos statusą. Nuo 1926 direktorius Mečislovas Mačernis, nuo 1935 – Jurgis Macelis, nuo 1940 – Klaipėdos ir Pagėgių apskričių mokyklų inspektorius Martynas Lacytis. Dėstė teisininkas, istorikas Povilas Pakarklis, žodynininkas Napalys Grigas. Mokinių sąrašuose daug Klaipėdos krašto jaunuolių pavardžių (1924 iš 92 seminaristų 31). Klaipėdos krašto švietimo reikalus tvarkę vokietininkai atsisakė šios seminarijos absolventus priimti dirbti Direktorijos išlaikomose mokyklose. 1934 iš mokymo įstaigų ėmus atleidinėti svetimtaučius, darbą gavo 7 seminarijos absolventai. Šios seminarijos auklėtinių prireikė 1937 krašte pradėjus steigti privačias lietuvių mokyklas. Apie 90 % jose dirbusių pedagogų buvo baigę Tauragės mokytojų seminariją. Klaipėdos krašto mokykloms Tauragės mokytojų seminarija parengė daugiau nei 100 lietuvių mokytojų. Gerai vertintas Jono Jurkaičio (dirbo Bajorų, Rusnės mokyklose), Valterio Abromaičio (Budelkiemyje), Hermano Septyniaus (Diegliuose, Stučiuose), Jono Purvino (Karklininkuose), Jurgio Pėteraičio (Pėžaičiuose), Heinricho Šulco (Poškose), Otto Reinkės (Jonaičiuose), Evaldo Freitago (Stremeniuose) pedagoginis ir visuomeninis darbas. Nemažai auklėtinių įsitraukė į platesnio masto kultūrinę veiklą. Tarp jų Jonas Bicka, Fricas Skėrys, Ernestas Kavolis, F. Tumosas, Mikas Kūjus, Maksas Reinkis, Albertas Paulaitis, Paulius Mieliulis. 1942 vokiečių okupacinės valdžios įsaku seminarija uždaryta. Artėjant frontui 1944 pabaigoje dauguma seminarijos auklėtinių paliko gimtąjį kraštą. Vėliau jie mokytojavo karo pabėgėlių stovyklose Vokietijoje, JAV, Australijoje, Kanadoje. Čia ir kituose kraštuose saugojo lietuvių kultūrą, gimtąją kalbą.

Albertas Juška

Iliustracija: Tauragės mokytojų seminarijos auklėtojai po karinio mokymo: pirmoje eilėje sėdi Vilius Redveikis, Maksas Laugsteinas, Jurgis Valteris Strangulys, Kurtas Kikilis, Erikas Zubaitis, karinių užsiėmimų mokytojas Jurgis Jašinskas, Hansas Janužys, už jo Vilius Kiaupa, Vygracas (?), Vysas, Albertas Paulikaitis; antroje eilėje: Martynas Plokštys, Endrušaitis, Artūras Paulaitis, Hansas Pijeizas (?), Richardas Riauba, Vilius Tamošius, Feiferis, Kurtas Klumbys, Cinovas, Balys Račkauskas (?), Endrius Vilkas (?), Martynas Pakalniškis, Vilius Virbaitis (?); trečioje eilėje: Vilius Pareigis (?), Kurtas Albužys, Mataitis (?), Fricas Skėrys, Vilius Bendikas, Mikas Strangulys; ketvirtoje eilėje: penki neatpažinti, Ernstas Kavolis (?), neatpažintas, Povilas Mėnulis, Feiferis (?), Povilas Vyskupaitis, 1938 gruodis / Iš Viliaus Bendiko šeimos albumo