Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Prūsų lietuvių susivienijimas

lietuvių organizacija, veikusi Tilžėje ir Klaipėdoje.

Prsų lietùvių susiviẽnijimas, 1901 Tilžėje įsteigta lietuvių organizacija, atkurta 1919 III 25 Tilžėje. 1919 Prūsų lietuvių susivienijimo centras persikėlė į Klaipėdą. Siekė išplėsti judėjimą dėl Klaipėdos krašto atskyrimo nuo Vokietijos ir prisijungimo (autonominėmis teisėmis) prie Lietuvos. Į Prūsų lietuvių susivienijimo valdybą išrinkti Vilius Gaigalaitis, Adomas Brakas (1920–1923 pirmininkas), Jokūbas Brožaitis, Jokūbas Stiklorius, J. Strėkys. Prūsų lietuvių susivienijimo veiklai vadovavo Prūsų lietuvių tautos taryba. Prūsų lietuvių susivienijimas leido laikraštį „Prūsų lietuvių balsas“ ir „Tarybos žinios“, kovojo dėl lietuvininkų ekonominių ir kultūrinių teisių, siekė paruošti žmones atskirtajam nuo Vokietijos kraštui valdyti. 1923 pradžioje Klaipėdos kraštą prijungus prie Lietuvos, veikla sumenko; 1926 Prūsų lietuvių susivienijimas perorganizuotas ir pavadintas Klaipėdos krašto lietuvininkų susivienijimu. Leido laikraštį „Lietuvos keleivis“. Vokietijos valdžioje likusioje Mažosios Lietuvos dalyje Prūsų lietuvių susivienijimas atgaivino savo veiklą Vokietijos lietuvių susivienijimo vardu. Jo idėjas skleidė Jagomastų leistas laikraštis „Naujasis Tilžės keleivis“. Aktyviai kovojo už lietuvininkų ekonomines teises, lietuvių kalbos vartojimą bažnyčiose ir mokyklose, lietuviškų organizacijų lygiateisiškumą. Abi organizacijos 1939 hitlerininkų uždarytos.

MLFA