Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mažosios Lietuvos Rezistencinio Sąjūdžio suvažiavimai

Mažosios Lietuvos Rezistencinio Sąjūdžio atstovų susirinkimai; valdomoji institucija.

Mažõsios Lietuvõs Rezisteñcinio Sjūdžio suvažiãvimai. Vykdavo kas 2 metai. 1983 VII 4–5 Čikagoje Lietuvių tautiniuose namuose įvyko Mažosios Lietuvos Rezistencinio Sąjūdžio (MLRS) III suvažiavimas. Jame dalyvavo atstovai iš Europos ir Australijos. Pagerbti mirusieji ir žuvę mažlietuviai. Kristupas Kikutis skaitė paskaitą apie mažlietuvių kilmę ir praeitį. Martynas Gelžinis – apie 1918 ir 1923 įvykių reikšmę praeityje ir ateityje, pabrėžė Tilžės akto reikšmę, teigė, kad Mažosios Lietuvos klausimą kelia visa išeivija. Siūlė parengti veikalą apie Mažąją Lietuvą anglų kalba The Problem of Lithuania Minor! [Mažosios Lietuvos problema]. Ansas Lymantas apžvelgė Mažosios Lietuvos spaudos raidą. MLRS pirmininkas Martynas Brakas skaitė pranešimą apie Mažosios Lietuvos politinę padėtį ir neįvykdytą JAV prezidento Wilsono planą Rytų Europos tautoms jas išlaisvinti. Vertino Stalino pretenzijas į Rytprūsius, Karaliaučių. Antrąją suvažiavimo dieną Vilius Pėteraitis kalbėjo apie prūsų, lietuvių, Mažosios Lietuvos vardų kilmę. Kunigas Fricas Skėrys – apie mažlietuvių veiklą Vokietijoje. Apžvelgti MLRS organizaciniai reikalai, galimybė atnaujinti Lietuvos pajūrio leidimą. K. Kikutis išrinktas nauju MLRS pirmininku. 1985 VIII 31–IX 1 Čikagoje, Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapijos salėje, įvyko MLRS IV suvažiavimas. Pirmininkas K. Kikutis apžvelgė politinę padėtį. Jonas Dainauskas kalbėjo apie padėtį Mažojoje Lietuvoje, autochtonų išnaikinimą, nacių veiklą Klaipėdos krašte, Neumanno–Sasso bylą. A. Lymantas įvertino MLRS veiklą, nušvietė Mažosios Lietuvos lietuvių likimą. Pabrėžė specialaus fondo būtinybę leidiniams leisti. Suvažiavimas nutarė tokį fondą įsteigti ir pavadino jį Mažosios Lietuvos fondu.

L: Mažosios Lietuvos lietuvių suvažiavimas // Lietuvos pajūris. 1983, nr. 18; Mažosios Lietuvos Rezistencinio Sąjūdžio suvažiavimas // Lietuvos pajūris. 1985, nr. 45.

MLFA

Iliustracija: Mažosios Lietuvos Rezistencinis suvažiavimas Čikagoje: Ada Pėteraitienė, Ieva Andruškevičienė ir Ieva Adomavičienė, 1983 / Iš Viliaus Pėteraičio archyvo

Iliustracija: Mažosios Lietuvos Rezistencinio Sąjūdžio suvažiavimas Čikagoje, 1983. Sėdi pirmas iš kairės tuometinis sąjūdžio pirmininkas K. Kukutis, viduryje – profesorius M. Brakas, G. Brakienė, A. Lymantas, profesorius V. Pėteraitis, dešinėje stovi vyskupas A. Trakis / Iš žurnalo „Lietuvių dienos“, 1987, nr. 8