Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Klaipėdos krašto mokyklų draugija

1926–1939 privačias lietuviškas mokyklas krašte steigusi ir išlaikius organizacija.

Klapėdos krášto mokýklų draugijà veikė 1926–1939. Tikslas – steigti ir išlaikyti privačias lietuviškas mokyklas Direktorijos valdomame Klaipėdos krašte, kur švietimo reikalus tvarkiusi valdininkija ir vokiečių mokytojai mokyklose vykdė germanizacijos politiką ir priešinosi lietuviškų mokyklų kūrimui. Klaipėdos krašto mokyklų draugijos steigėjai ir valdybos nariai: Vilius Gaigalaitis (valdybos pirmininkas), Ansas Baltris jaunesnysis, Valteris Didžys, J. Dumpys, P. Gižas, Jonas Kybrancas, Eduardas Simaitis, Martynas Purvinas, Kazimieras Trukanas, Jonas Užpurvis. Draugijos įstatuose nubrėžti tokie uždaviniai: rūpintis, kad lietuvių vaikams jų gyvenamosiose vietose būtų įsteigtos ir išlaikomos pradžios, bendrojo lavinimo ir aukštosios bei specialiosios mokyklos dėstomąja lietuvių kalba; kad ten dirbtų tinkamą kvalifikaciją turintys mokytojai; organizuoti bendrabučius, steigti knygynus, šelpti neturtingus moksleivius. Iki 1939 Klaipėdos krašto mokyklų draugija įsteigė daugiau kaip 60 pradinių mokyklų (lietuvių kalba mokyti visi dalykai), kuriose mokėsi 2350 mokinių. Ji išlaikė Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnaziją, Klaipėdos spartesniąją mokyklą prie Mokytojų seminarijos, Pagėgių Donelaičio gimnaziją, Šilutės progimnaziją. Draugija išlaikė mokinių bendrabučius, materialiai rėmė valstybinių lietuviškų mokyklų mokinius. Lėšų gaudavo iš Lietuvos Respublikos valdžios, rengiamų loterijų, labdaros vakarų. 1939 nacistinei Vokietijai okupavus Klaipėdos kraštą, Klaipėdos krašto mokyklų draugijos atstovai kreipėsi į okupacinę valdžią, kad ši leistų veikti lietuvių mokykloms. Tačiau tam nepritarta. Vytauto Didžiojo gimnazija perkelta į Palangą, Pagėgių Donelaičio ir Šilutės Vydūno gimnazijos – į kitus Lietuvos miestus. Klaipėdos krašto mokyklų draugija ir jos pradžios mokyklos uždarytos.

L: Purvinas M. Klaipėdos krašto mokyklų draugijos istorija. 1995.

Iliustracija: Žemėlapis. Klaipėdos krašto lietuviškos mokyklos, kurias įsteigė lietuvių draugija iki 1939

Iliustracija: Klaipėdos krašto mokyklų draugijos valdyba: sėdi: dr. Kazys Trukanas, prof. dr. V. Gaigalaitis (pirmininkas), dr. Valteris Didžys, Jonas Kybrancas, stovi: Eduardas Simaitis, Martynas Purvinas, 1936 / Iš knygos „Aukuras“