Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Martynas Labutis

XIX–XX a. prekybininkas, lietuvių visuomenės veikėjas.

Labùtis Martynas 1872 IX 3Žyniuose (Šilutės aps.) 1966 III 24Bad Schwartau (Vokietija), prekybininkas, lietuvių visuomenės veikėjas. Lankė Kiškių pradžios mokyklą. Dviračių sporto mėgėjas, apdovanotas medaliais, prizais. Dviračiu apkeliavo Klaipėdos kraštą, dalį Didžiosios Lietuvos. Tobulinosi prekybos srityje pas Schmi(d?)tą Šilutėje. Vėliau čia turėjo didžiausią žemės ūkio mašinų ir reikmenų bei dviračių parduotuvę. Buvo aktyvus politikos, tautinis veikėjas: lankė nuošaliai gyvenančius lietuvininkus ir žadino jų tautinę savimonę, rinko parašus lietuvių reikalavimams paremti, agitavo už Viliaus Gaigalaičio kandidatūrą į Prūsijos landtagą (1903 ir vėliau). Lėšomis rėmė lietuvių politines, kultūrines, jaunimo, šaulių organizacijas. 1914 išleido pirmąjį Šilutės kalendorių: Lietuvischkosios M. Labuczio Kalendros Metui 1915 (...), panaudojęs Jurgio Lėbarto kalendras. Po Pirmojo pasaulinio karo atstovavo Šilutei Prūsų Lietuvos tautinėje taryboje. Rėmė Klaipėdos krašto susijungimą su Didžiąja Lietuva. Buvo Šilutės apskrities savivaldybės darbuotojas, apskrities seimelio ir valdybos narys, Visuomenės sąjungos Šilutės skyriaus pirmininkas, šaulių sąjungos narys. Labutis buvo vienas Tautinio lietuvių banko, baldų fabriko Laima, laivininkystės bendrovės „Sandėlis“ steigėjų. Padėjo įkurti spirito ir krakmolo fabriką Šilutėje. 1914–1921 pardavinėjo savo ir „Prūsų lietuvių balso“ kalendras, laikraštį „Rytojus“. 1934 Labučio krautuvę nupirko B. Nauburas. Naciams užėmus kraštą, areštuotas ir tris savaites gestapo tardytas Tilžės kalėjime. 1944 su žmona, dukra ir sūnumi pasitraukė į Vokietiją, apsigyveno netoli Lübecko Bad Schwartau. Nuo 1946 Mažosios Lietuvos Tarybos narys (nuo 1962 garbės narys), prisidėjo kuriant Bad Schwartau Mažosios Lietuvos lietuvių skyrių ir Lietuvių bendruomenės apylinkę, kuriai vadovavo, buvo išrinktas Mažosios Lietuvos Tėviškės Mylėtojų Draugijos valdybos vicepirmininku. Rėmė „Keleivio“ laikraščio leidimą, šelpė kraštiečius. Už nuopelnus Klaipėdos kraštui apdovanotas Gedimino ordinu, Šaulių žvaigžde.

L: S.[imonaitis] E. Martynas Labutis 85 metų! // Keleivis. 1957, nr. 8–10 (12–14).

MLFA

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: Martynas Labutis / Iš žurnalo „Lietuvos pajūris“, 1962, nr. 3.

Iliustracija: Lietuwißkosios M. Labuczio Kalendros Metui 1915 (...) / Iš Domo Kauno rinkinio