Mažosios Lietuvos
enciklopedija

konsistorija

Bažnyčios valdymo organas.

konsistòrija (lot. consistoriumconsistere – būti kartu), Bažnyčios valdymo organas. Iš pradžių konsistorija reiškė susirinkimo vietą, vėliau – ir čia posėdžiaujančių asmenų tarybą. Evangelikų liuteronų tikėjimą išpažįstančiose Europos šalyse konsistorija yra svarbiausias administracijos organas, tvarkantis provincijos (srities, žemės) Bažnyčios reikalus. Pirmiau nuo 1587 Prūsijoje Liuteronų Bažnyčios pastoraciniam darbui koordinuoti steigtos Vyskupų konferencijos. 1613 Karaliaučiuje įkurdintas aukščiausiasis bažnytinis organas – Vyriausioji konsistorija, vadovaujama Generalinio superintendento. Čia buvo ir superintendento pareigybė Mažosios Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios reikalams tvarkyti. Prūsijos kunigaikštystei susijungus su Brandenburgo kurfiurstyste, įsteigta Generalinė konsistorija pagrindiniams naujos federacijos religiniams reikalams spręsti. Toji karaliaus Friedricho II nurodymu 1750 įkurdinta Berlyne. 1850 ten pat suformuotas Evangelikų Liuteronų Bažnyčios svarbiausias valdymo organas – Vyriausioji Bažnyčios taryba (vok. Oberkirchenrat), Klaipėdos kraštas, 1925 VII 31 tapęs atskira Evangelikų Liuteronų bažnytine provincija, turėjo savo konsistoriją (1927–1939). Provincijos, srities konsistorija tvarkė bendruosius pastoracinio darbo organizavimo klausimus: rūpinosi dvasininkų rengimu, jų skyrimu į parapijas, tikybos dėstymu; steigė naujas parapijas, kontroliavo kunigų darbą, skirstė lėšas naujoms bažnyčioms statyti, remontuoti ir kitkam. Po 1918 atkurta savarankiška Lietuvos Respublikos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios konsistorija su savo prezidentu. Juo buvo: 1919–1922 ir 1936–1938 superintendentas kunigas H. D .Sroka, 1922–1925 kunigas Martynas Kibelka, 1925–1933 kunigas Vilius Gaigalaitis, 1934–1936 L. Banderevičius, 1938–1941 dr. Kristupas Gudaitis. Sovietmečiu 1955 Kretingoje vyko pirmasis (po Antrojo pasaulinio karo) visuotinis Evangelikų Liuteronų Bažnyčios Sinodas, jame išrinkta pirmoji pokarinė nuolatinė konsistorija 3 metams iš 7 narių (5 kunigų ir 2 pasauliečių). Jos vadovu buvo Vilhelmas Žanas Burkevičius, nariais kunigas Jonas Armonaitis, kunigas diakonas J. Sprogys, Petras Hakas ir Emilis Martynas Kudžius, kunigas d. A. Briedis, kunigas Jonas Kalvanas.

Albertas Juška

MLFA

Iliustracija: Kunigo Augusto Vymerio namas, kuriame dabar yra įsikūrusi Lietuvos evangelikų liuteronų konsistorija, 1938 / Iš knygos „Žemaitija. Klaipėdos kraštas senose fotografijose“