Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Viktoras Kalvanas

XX a. Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios vyskupas, visuomenės veikėjas.

Kálvanas Jonas Viktoras 1914 IV 24Ruobežuose (Biržų parapija) 1995 I 15Tauragėje, Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios vyskupas, visuomenės veikėjas. Baigęs Biržų gimnaziją, 1933–1936 studijavo teologiją Kauno Vytauto Didžiojo universitete, 1939 baigė Rygos universitetą. Įgijęs teologijos licenciato laipsnį, kunigu įšventintas 1940 VII 28 Tauragėje. Nuo 1941 renkamas į Konsistoriją: buvo vicepirmininkas, sekretorius, pirmininkas. Kai 1949 XII 30 sovietų valdžia areštavo senjorą Eriką Leijerį, Kalvanas iki 1955 V 22 buvo pasitraukęs iš vicepirmininko pareigų. 1970 VIII 23 jis Sinode išrinktas Konsistorijos pirmininku ir senjoru, 1971 VI 20 įšventintas senjoru, 1976 VI 20 įšventintas Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios vyskupu. Jo pastangomis apie 30 000 Lietuvos evangelikų liuteronų bendruomenė išliko sovietų valdžios persekiojimo, dvasinio genocido laikotarpiu. 1968 ji priimta lygiateise Pasaulinės liuteronų sąjungos (PLS) nare. Pastoracinį darbą Kalvanas dirbo beveik 55 metus. Šiai veiklai parengė, kunigais ordinavo beveik visus pokario metų Evangelikų Liuteronų Bažnyčios darbuotojus. Pats, be Tauragės bažnyčios, pamaldas yra laikęs visų liuteronų bendruomenių maldos namuose (kaip kunigui jam priklausė Sartininkų, Šilalės, latviškosios Būtingės ir Biržų bendruomenės). Su kitais protestantais 1988 dalyvavo ekumeniškai redaguojant kunigo Česlovo Kavaliausko Naujojo Testamento vertimą (1972). Pats itin rūpinosi 19 bažnytinių kalendorių, giesmynų, maldų knygelių spausdinimu. Jau 1957 išspausdinta jo ir bendradarbių sudaryta Maldų ir giesmių knygelė (papildytas ir pertvarkytas II leidimas 1982, III leidimas 1988). Leido arba dalyvavo leidžiant liuteronybės doktrinos santrauką Augsburgo konfesija, Martyno Liuterio Mažąjį katekizmą (1992). Rūpinosi tęstinio leidinio Lietuvos evangelikų kelias publikavimu. Palaikė glaudžius ryšius su Vokietijos, Skandinavijos, JAV bei kitų šalių liuteronų parapijomis, aukščiausia šių valstybių bažnytine valdžia. 1977 VI 24 Dar es Salame (Tanzanija) Kalvanas išrinktas į PLS Vykdomąjį komitetą, kuriame 7 metus atstovavo Pabaltijo liuteronams. Dalyvavo perlaidojant kunigo Emilijaus Bleiweisso (1974 Vanagų kapinaitėse), Vydūno (1991 Bitėnų kapinaitėse), Viliaus Gaigalaičio bei jo žmonos Marijos (1994 Elniškės kapinėse) palaikus. Prasidėjus Lietuvos atgimimui, laimino atsikuriančias liuteronų parapijas, pirmuosius Lietuvininkų bendrijos Mažoji Lietuva susiėjimus. Jam pritarus, 1994 IX 9 pirmą kartą viešai paminėtas Mažojoje Lietuvoje sovietų vykdytas genocidas: už per karą žuvusius arba vėliau nukankintus parapijiečius laikytos pamaldos Tauragės, Šilutės, Klaipėdos, Vilniaus ir kitose evangelikų liuteronų bažnyčiose. 1990 minint liuteronų kunigo Jono Bretkūno Biblijos vertimo 400 metų jubiliejų, Kalvanas atnaujino pamaldas Tolminkiemio bažnyčioje. Kalvanas buvo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo valstybinės komisijos narys, paminklo Martynui Mažvydui Klaipėdoje konkurso (1997) vertinimo komisijos narys. Bendradarbiavo su Klaipėdos universitetu, steigiant Evangelikų teologijos katedrą, yra skaitęs paskaitų studentams. 1946 vedė mokytoją Martą Račkauskaitę, kandidatę į narius, vėliau parapinės sekmadieninės mokyklos vadovę. Abudu užaugino 6 vaikus: Kristiną, Ireną, Joną (taip pat buvo vyskupas), Juliją, Viktoriją ir Aną; sulaukė 12 anūkų; vienas jų – Martynas Mažvydas Banys studijavo teologiją Uppsaloje (Švedijoje). Kalvanas palaidotas Tauragės parapijos Joniškės kapinaitėse.

Albertas Juška

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Vyskupas Jonas Viktoras Kalvanas / Iš Jono Kalvano archyvo

Iliustracija: Vytauto Didžiojo universiteto Evangelikų teologijos fakultetas, 1934. Jonas Viktoras Kalvanas trečioje eilėje antras iš dešinės / Iš Jono Kalvano archyvo

Iliustracija: Kunigas Jonas Viktoras Kalvanas su žmona Marta Tauragėje prie namo, kuriame gyveno, 1950 / Iš Jono Kalvano archyvo

Iliustracija: Vyskupas Jonas Viktoras Kalvanas ir prof. Adolfas Brėskis, pasirašę Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios ir Klaipėdos universiteto sutartį, 1992

Iliustracija: Vyskupas Jonas Viktoras Kalvanas (dešinėje) su Ziono evangelikų parapijos Čikagoje vyresniuoju kunigu Jonu Juozupaičiu, 1994 / Iš Jono Kalvano archyvo