Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kazys Trukanas

XX a. pedagogas, visuomenės veikėjas.

Trùkanas Kazys 1892 I 28Udrelėnuose (Vidžių vls., Breslaujos aps.) 1957 IX 19Klaipėdoje, pedagogas, visuomenės veikėjas. Filosofijos dr. (1924). Baigė Vilniaus suaugusiųjų gimnaziją, 1915 – Vilniaus kunigų seminariją. 1915 pasitraukė į Rusiją. Kunigavo Zadorožnėje ir Ikaznėje (Baltarusija), rūpinosi karo pabėgėliais lietuviais. 1919 grįžo į Lietuvą, paskirtas Švenčionėlių parapijos kunigu. 1920–1924 Münsterio (Vokietija) universitete studijavo filosofiją ir istoriją. 1924–1925 Švenčionyse buvo vikaras, dirbo mokytoju, lietuvių gimnazijos direktoriumi. Organizavo lietuvių organizacijas, dalyvavo jų veikloje. 1925 persikėlė į Klaipėdą. Atsisakė kunigystės, perėjo į evangelikų liuteronų tikėjimą. Nuo 1925 Klaipėdos lietuvių gimnazijoje dėstė lotynų kalbą, istoriją. 1927 Lietuvos Respublikos švietimo ministerija K. Trukanui suteikė aukštosios mokyklos mokytojo vardą, teisę dėstyti istoriją, filosofiją, propedeutiką ir lotynų kalbą. 1929–1940 buvo Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos (iki 1930 vadinosi Klaipėdos lietuvių gimnazija) direktorius. 1934 Trukano rūpesčiu pastatyti nauji gimnazijos rūmai. 1934 Trukanas buvo Klaipėdos krašto mokyklų draugijos vicepirminikas, Lietuviškųjų organizacijų komiteto vienas steigėjų, Visuomenės sąjungos valdybos pirmininkas, 1936–1939 – Klaipėdos miesto delegatų susirinkimo (vadinamojo miesto seimelio) lietuvių frakcijos narys, 1938 išrinktas krašto Seimelio nariu. Bendradarbiavo periodinėje spaudoje. 1939 Vokietijai užėmus Klaipėdos kraštą rūpinosi gimnazijos inventoriaus perkėlimu į Palangą, iki 1940 vadovavo ten veikusiai Vytauto Didžiojo gimnazijai. 1940 persikėlė į Vilnių. 1940–1944 buvo Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos direktorius. Baigiantis karui grįžo į Klaipėdą, 1945 balandį paskirtas Klaipėdos I (buvusios Vytauto Didžiojo) gimnazijos direktoriumi. Mokytojų konferencijoje pasisakė prieš propagandos ir agitacijos sekretoriaus V. Princevo poziciją dėl pedagogų lojalumo valdžiai. 1946 gruodį suimtas ir ištremtas, iki 1954 kalėjo Mordovijos ir Sverdlovsko sričių lageriuose. 1954–1957 dirbo Klaipėdos viešojoje bibliotekoje (mokytojauti uždraudė sovietų valdžia), dalyvavo Klaipėdos muziejaus ekspedicijose po Klaipėdos kraštą.

Danutė Trukanaitė

Iliustracija: Kazys Trukanas