Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Albinas Endrius Stubra

XX–XXI a. pedagogas ir žurnalistas.

Stubrà Albinas Endrius (1929 VI 10 Kaipėdoje 2007 III 15 ten pat), pedagogas ir žurnalistas. Mažosios Lietuvos enciklopedijos talkininkas. Rašytojos Ievos Simonaitytės pusbrolis. Lankė Smeltės pradinę mokyklą, 1940 su tėvais nacių ištremtas gyveno Marijampolėje, Kaune ir Tauragėje. 1944 balandį grįžo į Klaipėdos kraštą, laikinai apsistojo Dėgliuose pas tėvo brolį Adomą, frontui praėjus įsikūrė Klaipėdos priemiestyje Pempininkuose. 1945–1950 mokėsi Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijoje. 1948–1962 aktyviai sportavo: mėtė diską, stūmė rutulį, dalyvavo penkiakovėje, bėgo įvairius atstumus, pelnė aukštas vietas Klaipėdos miesto ir respublikinėse pirmenybėse. 1950–1953 tarnaudamas sovietų kariuomenėje tapo Jaroslavlio srities (Rusija) čempionu. Grįžęs iš kariuomenės baigė 11 klasių, 1955 – Klaipėdos pedagoginio instituto Lietuvių kalbos ir literatūros skyrių. 1955–1963 dirbo Klaipėdos 1-osios internatinės mokyklos mokytoju, jūreivystės mokyklos (dabar Klaipėdos universiteto Jūreivystės institutas ir kolegija) auklėtoju, Klaipėdos politechnikumo jungtinio konsultavimo punkto ir neakivaizdininio skyriaus vedėju. 1964–1999 laikraščio Klaipėda (buvusi Tarybinė Klaipėda) reporteris ir fotografas. Žurnalistų sąjungos narys. Už fotožurnalistikos darbus apdovanotas Lietuvos žurnalistų sąjungos premija. Sukaupė fotoarchyvą ir daug knygų, 400 knygų šeima padovanojo Klaipėdos Viešajai Ievos Simonaitytės bibliotekai. Nuo 1966 artimiau bendravo su I. Simonaityte, kai Klaipėda rengėsi jos gimimo 70-mečiui. Buvo fotožurnalistas jai skirtuose įvairiuose renginiuose, išvykose po Klaipėdos ir Priekulės apylinkes, susitikimuose su skaitytojais. 1967 pradžioje fotografavo Ievos Simonaitytės vaikų balių, susitikimą su kultūros darbuotojais Klaipėdos kraštotyros (dabar Mažosios Lietuvos istorijos) muziejuje. Su Viktoru Petraičiu, Rūta Mačiūniene, Eva Labutyte, Bernardu Aleknavičiumi ir kitais 1989 V 27 surengė pirmąjį lietuvininkų susiėjimą, fotografavo kitus susiėjimus, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio renginius. Su žmona Angele Zakarauskaite-Stubriene, t. p. pedagoge (1932–1999), užaugino 2 dukteris: Rasą Marcinkevičienę (g. 1958 VII 7), dailininkę dizainerę (vaikaitis Domas, g. 1985), ir Daivą Stubraitę (g. 1961 V 23), aktorę (vaikaitės Berta Bocullaitė, g. 1988 ir Paulė Bocullaitė, g. 1990). Palaidotas Joniškės kapinėse, šalia savo žmonos.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Albinas Endrius Stubra

Iliustracija: Albinas Stubra ir Tautvydas Brakas lietuvininkų bendrijos pirmajame susiėjime Klaipėdoje, 1989

Iliustracija: Albinas ir Angelė Stubros, žentas Sergejus Bocullo, dukra Daiva Stubraitė, žentas Vladas Marcinkevičius, dukra Rasa Marcinkevičiūtė ir vaikaičiai: Paulė Bocullaitė, Domas Marcinkevičius ir Berta Bocullaitė, 1993 / Iš Rasos Stubraitės-Marcinkevičienės šeimos albumo