Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapija Čikagoje

Lietuvių Evangelikų Liuteronų Bažnyčios administracinis teritorinis vienetas Čikagoje ir jo bendruomenė.

Lietùvių evangèlikų liuterõnų Tviškės parãpija Čikãgoje įkurta 1951. Tai antroji lietuvių evangelikų liuteronų parapija šiame mieste. Parapijos, kurios steigėsi Šiaurės Amerikoje, save laikė 1946 Vokietijoje įsteigtos Lietuvių Evangelikų Liuteronų Bažnyčios tremtyje narėmis. Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapijos Čikagoje užuomazga – nuo 1949 kunigo Martyno Preikšaičio (1955 persikėlė į Kaliforniją) privačiuose namuose atliekamos pamaldos. Parapijos steigimą inicijavo kunigas Ansas Trakis. Jie buvo pirmieji Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapijos Čikagoje kunigai. Steigiant šią parapiją daug nuveikė mažlietuviai. A. Trakio manymu, burtis į senąją Ziono evangelikų liuteronų parapiją buvo neįmanoma, nes jos įstatuose (konstitucijoje) įrašyta, kad parapija laikosi nepakeisto liuteronų tikėjimo išpažinimo (Confessio Augustana); be to, ši parapija nuo seno priklauso Amerikos Missouri Sinodo Liuteronų Bažnyčiai. Atsirado poreikis suvienyti Šiaurės Amerikos žemyne esančias lietuvių evangelikų parapijas ir Lietuvos evangelikų liuteronų Sinodo pavyzdžiu įkurti Sinodą (Bažnyčią JAV, kaip atskirą instituciją). Šią nuostatą rėmė ir paskutinės Lietuvos evangelikų liuteronų konsistorijos prezidentas Kristupas Gudaitis bei kiti. Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapija Čikagoje neprisijungė prie jokios Amerikos Liuteronų Bažnyčios. Ji yra viena iš kelių Lietuvių Evangelikų Liuteronų Bažnyčios lietuvių parapijų išeivijoje. Pirmosios lietuviškos pamaldos vyko 1951 XII 2 per advento sekmadienį slovakų evangelikų liuteronų Šv. Petro ir Šv. Povilo bažnyčioje. Dabartinius maldos namus parapija įsigijo 1957 (pertvarkius žydų sinagogos pastatą). Bažnyčia atidaryta 1957 pabaigoje iškilmingomis pamaldomis, kuriose dalyvavo svečių iš Amerikos, latvių, estų Liuteronų Bažnyčių, lietuvių bendruomenės organizacijų. 1960 Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapija Čikagoje turėjo apie 600 narių (sekmadieninėse pamaldose lankydavosi 200–250), 2000 – apie 300. 1952 įsteigta moterų draugija (pirmoji pirmininkė Adelė Ivaškaitė-Trakienė, dabar – Ida Janušaitienė), nuo 1953 veikė Jaunimo būrelis (statė net spektaklius), bažnyčios salėje tebeveikia sekmadieninė lituanistinė šeštadieninė mokykla. Dirbo Kristijono Donelaičio lituanistinė mokykla (neparapinė institucija). Veikė mergaičių sekstetas, tautinių šokių ratelis (vadovė Ilzė Idzelytė-Pėteraitienė). Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapija Čikagoje turi chorą (nuo 1951; choristų 40–60; steigėjas ir pirmasis vadovas Martynas Lacytis), pučiamųjų orkestrą (vadovas Alfonsas Jablonskis). Po M. Lacyčio iki 1982 chorui dirigavo Jurgis Lampsatis. Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapijai Čikagoje nuo 1987 pradžos oficialiai vadovauja kunigas (nuo 1990 vyskupas) Hansas Jurgis Dumpys. Parapijos tarybos ilgametis pirmininkas Kasparas Vaišvila.

Algirdas Matulevičius

Valdas Aušra

Iliustracija: Po iškilmingų pamaldų paskyrus kunigą Hansą Jurgį Dumpį Tėviškės parapijos Čikagoje klebono pareigoms. Iš kairės kunigai: Algimantas Žilinskas, vyskupo atstovas kunigas Kennethas Stenmanas, kunigas Hansas Jurgis Dumpys, lietuvių evangelikų liuteronų išeivijos Vyr. Tarybos pirmininkas kunigas Jonas Juozupaitis, Lietuvių reformatų bažnyčios Čikagoje generalinis superintendentas Stasys Neimanas ir kunigas Kostas Burbulis / Iš žurnalo „Svečias“, 1998, nr. 2

Iliustracija: Vasario 16-osios minėjimas Tėviškės parapijoje: kalba ilgametis Kristijono Donelaičio lituanistinės mokyklos direktorius Julius Širka / Iš žurnalo „Svečias“, 1998, nr. 2

Iliustracija: Moterų draugijos pirmininkė Ida Jonušaitienė su garuojančiais didžkukuliais / Iš žurnalo „Svečias“, 1998, nr. 2

Iliustracija: Parapijos Tarybos pirmininkas Kasparas Vaišvila (kairėje) ir buvęs radijo programos „Margutis“ vedėjas Petras Petrulis / Iš žurnalo „Svečias“, 1998, nr. 2

Iliustracija: Žurnalo „Liuteronų balsas“, skirto Tėviškės parapijos Čikagoje 50-mečiui, viršelis, 2002

Iliustracija: Čikagos lietuviai Kęstutis Puilokas ir Valteris Bendikas Lietuvių Evangelikų Liuteronų Tėviškės parapijoje Čikagoje, 1996 / Iš Kęstučio Puiloko albumo