Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Naujoji aušra“

mėnesinis laikraštis, einantis Karaliaučiuje.

„Naujóji aušrà“, mėnesinis laikraštis, eina nuo 1998 gruodžio. Leidžia Karaliaučiaus krašto lietuvių kultūros draugija „Birutė“, redaktorė Tilžės miesto lietuvių sekmadieninės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja Vanda Vasiliauskienė. Naujoji Aušra tęsia J. Basanavičiaus „Aušros“ darbą: skatina patriotizmą, meilę tėvynei, gimtajai kalbai, gvildena kultūrinių ir etninių tradicijų klausimus, supažindina su Mažosios Lietuvos istorija. Siekiama šių dienų krašto lietuviams priminti anuometinių šviesuolių M. Mažvydo, K. Donelaičio, M. L. Rėzos, M. Jankaus, Vydūno, M. Raišukytės, M. Zauniūtės, Jagomastų šeimos, M. Reizgio pastangas ir kovą už gimtosios kalbos teises, švietimą ir lietuviškas mokyklas, pasiaukojimą lietuvybės labui, jų pavyzdžiu skatinama veikti šiandieninė krašto lietuvių bendruomenė, draugijos. Naujosios Aušros dėmesio centre – krašte gyvenantys buvę lietuviai tremtiniai, politiniai kaliniai, jų patirtos skriaudos ir kančios. Nuolat rašoma apie lietuvišką veiklą, rūpesčius, propaguojamas lietuviškos vidurinės mokyklos Tilžėje būtinumas, spausdinama tėvų nuomonė. Naujosios Aušros leidimą remia Lietuvos Respublikos Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas, Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie LR Vyriausybės, Mažosios Lietuvos lietuvių draugija Čikagoje, Pasaulio lietuvių bendruomenės švietimo komisija, Lietuvių Fondas Lemonte (visi trys JAV), Tautos Fondo atstovybė Vilniuje. Naująją Aušrą renka ir maketuoja laikraštis Voruta, spausdinamas Vilniuje 200 egz. tiražu. Naujosios Aušros antraštės faksimilę ir obalsį Aušt aušrelėlietuvaičiai su daina kelias! sukūrė Vytautas Gocentas. Naująją Aušrą gauna visi rėmėjai, siunčiamas į Lietuvos bibliotekas, Švediją, Prancūziją, keičiamasi laikraščiais su Aušrele (Punskas, Lenkija).

Vanda Vasiliauskienė

Iliustracija: Laikraščio „Naujoji aušra“ antraštė, 1998, Nr. 1 (1)