Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ragainės parapija

Evangelikų Liuteronų Bažnyčios administracinis teritorinis vienetas su centru Ragainėje, jo bendruomenė.

Raganės parãpija. XV a. pradžioje įrengti pirmieji maldos namai – koplyčia Ragainės pilyje. XV a. pabaigoje–XVI a. pradžioje pastatyta bažnyčia, vėliau perstatinėta. Per Septynerių metų karą ją sugriovė įsiveržusi Rusijos kariuomenė, žmonėms 15 metų teko tenkintis pilies koplyčia. 1772 išmūryti nauji maldos namai: trinavis, 41 m ilgio ir 16 m pločio statinys su 30 m aukščio bokštu, vainikuotu 18 m aukščio smaile. Vidų puošė rokoko stiliaus altorius-sakykla su Kūrėjo akimi viršuje. Panašiai puošti ir dideli vargonai. 1549–1563 kunigavo pirmosios lietuviškos knygos autorius Martynas Mažvydas, lietuvių raštijos kiti veikėjai: 1563–1576 Augustinas Jomantas, 1576–1600 Simonas Vaišnoras, 1601–1618 Jonas Gedkantas, 1618–1634(?) Georgas Besselmannas, 1635–1666 Johannas Hurtelius, 1726–1730 Jobas Naunynas, 1788–1818 Danielius Frydrichas Milkus, 1851–1873 Carlas Eduardas Ziegleris. XVI a. pabaigoje čia buvo lietuvių teologijos centras: 1590 V 13, birželio 11 ir 1592 IX 20–X 10 vyko kunigų konferencijos Jono Bretkūno Biblijos vertimui į lietuvių kalbą aptarti. Parapija buvo vien lietuviška, vokiškai kalbėjo tik keli valdininkai. 1848 ir 1870 visi parapijiečiai (5429 ir 4326 žmonės) užrašyti lietuvininkais. 1878 iš 11 000 parapijiečių tokiais užrašyti tik 4000 (36,4%, 1897 –3660 (24,9%), 1907 –1980 (16,4%). Lietuviškos pamaldos laikytos iki 1944 pabaigos. Apgadinta bažnyčia 1967–1968 pritaikyta parduotuvei ir gyvenamiesiems butams. Žlugus SSRS 1993 pastate leista įrengti stačiatikių maldos namus, vėliau ir lietuvių katalikų koplytėlę.

Albertas Juška

Iliustracija: Ragainės evangelikų liuteronų bažnyčia, iki 1944 / Iš MLEA

Iliustracija: Ragainės evangelikų liuteronų bažnyčios interjeras, XIX a. pabaiga / Iš Boetticher A. knygos „Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Ostpreussen“. Bd. V: Litauen. Königsberg, 1895

Iliustracija: Ragainės evangelikų liuteronų bažnyčios altoriaus kolonos fragmentas, XIX a. pabaiga / Iš Boetticher A. knygos „Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Ostpreussen“. Bd. V: Litauen. Königsberg, 1895

Iliustracija: Atkurtos pamaldos Ragainės bažnyčioje: kartu meldžiasi (iš dešinės) Lietuvių evangelikų liuteronų vyskupas Jonas Kalvanas vyresnysis, evangelikų liuteronų vyskupas išeivijoje Hansas Dumpys ir kunigas Jonas Kalvanas jaunesnysis, 1993

Iliustracija: Parapijiečiai Ragainės koplyčioje su svečiais iš Vilniaus, 1993

Iliustracija: Martynas Mažvydas antrąją lietuvišką knygą (pirmąjį spausdintą giesmyną) „Giesmė šv. Ambraziejaus...“, 1549, parengė būdamas Ragainės parapijos klebonu

Iliustracija: Martynas Mažvydas „Forma krikštymo“, 1559, parengė būdamas Ragainės parapijos klebonu

Iliustracija: Buvusioje Ragainės Martyno Mažvydo bažnyčioje koncertuoja Plikių–Dovilų parapijų choras „Berželis“, 1997 / Iš Karaliaučiaus krašto lietuvių bendruomenės archyvo

Iliustracija: Ragainiškių padėka Plikių evangelikų liuteronų bažnyčios klebonui kunigui Liudvikui Fetingiui už surengtą koncertą, 1997 / Iš Karaliaučiaus krašto lietuvių bendruomenės archyvo