Mažosios Lietuvos
enciklopedija

publicistika

aktualios visuomeninės, poltinės, ekonominės tematikos kūriniai, kuriais stengiamasi paveikti viešąją nuomonę.

publicstika. Jos elementų buvo A. Kulviečio lotyniškame laiške karalienei Bonai, išspausdintame 1543 Karaliaučiuje. 1823 pasirodė lietuviškos periodinės spaudos pirmtakas Nusidavimai Dievo karalystėje. 1904 jau ėjo 12 lietuviškų laikraščių ir žurnalų, 8 iš jų religiniai. Pasaulietiniai periodiniai leidiniai atstovavo politinėms partijoms. Pvz., konservatorių interesus gynė J. Traušio leistas Konzervatyvų draugystės laiškas ir Reilanderių – Tilžės keleivis. Otto von Mauderodės spaustuvėje spausdinta Nauja lietuviška ceitunga Mikelio Kiošio pastangomis gynė lietuvių tautinius interesus. Periodiniuose leidiniuose rašyta tuomet aktualiomis temomis. Filosofijos temomis Vydūnas 1904 parašė straipsnį: Kas atsiena po mirimo? Tikroji žmogaus pasaulė, 1905 – Gyvasties paslaptis. Religijos temomis parašyti straipsniai: Apie protestantų bažnyčią (1904), Bažnyčios įšventinimas (1905), Bažnyčių budavojimai (1906), Viliaus Gaigalaičio Apie skirtvieras (1907), Apie pradžią Kintų parapijos (1909). Etnografijos temomis rašė J. Banaitis Apie parodą (1904), Alkeksandras Teodoras Kuršaitis Dėl remestų iškraustymo Tilžėje mete 1905 – apie būsimą amatų parodą (1904), Daug aprilio juokų buvo Tilžėje (1910), Jono šventė (1911). Kultūros temomis: Lietuviška skaitykla (1905). Apie politinį gyvenimą rašyta Jono Vanagaičio Kas dabar, Anso Bruožio Kova už būvį, Ką sulauksime nuo vokiečių (1904), Mūsų pareiga (1905), Adomo Einaro Apie Lietuvos svarbiausias prievoles (1905), K. Mikelio Kurstymai prieš lietuvius (1909), A. Bruožio Metams keičiantis (1911), J. Vanagaitis Ar ne apsleidimas (1911). Ekonomikos temomis rašyti straipsniai: Miesto bėda (1904), Lietuva Prūsijos rokunde (1904), Darbininkų stoka yra dabar Tilžėje (1905), Piningai mūsų kampui (1906), Brangi alga (1907), Siuntimas galvijų iš Priekulės į Berlyną (1908), Darbininkai štreikuoja (1909). Teisės temomis parašyti straipsniai: Neteisios prisiegos mažinas (1904), Ragainės kalėjime sėd dabar apie 300 vyriškų kalinių (1904), A. Bruožis Už teisybę (1904), Žmonės nor prigauti būti (1905), Balandžių vagystės dabar šičion tankey paprovyjamos (1908), Jaunųjų sūdžia (1909), Netikri piningai pasklydo vėl tarp žmonių, būtent 2 markių ir vieno markio stukui (1910). Apie socialinį aprūpinimą parašyti straipsniai: Vargdienių butas (1904), Pagalbos šauksmas, Apie vargdienių užrūpinimą (1907), Dengimui padarytų žvejybos išlaidų per vietrą žiemoj 1904–1905 ir vėliau yra valdžia 1200 Mk. ir kreizas 300 Mk. dovanojęs (1906). Švietimo temomis rašė J. K. Zembrickis Apie šuilių pradžę Klaipėdos krašte (1904), Stipendijas lietuviškiems šuilokams (1904), Kada bus šuilokai paleidžiami (1905), Dočys Reik mokinties (1906), Klaipėdoj žvejų šuilė jau atverta, ir buvo susirinkę 25 jauni vyrai (1907), J. Vanagaitis Reikia apšvietimo (1910), Abiturientų mėginimai (1911). Medicinos temomis rašyta straipsniuose: Piktupėnai geidauja labai liekoriaus, kadangi ten visame apygardyje 7000 dūšių yra (1904), Daug kiemų mūsų parapijos yra kaklų liga siautusi (1904), Visokių ligų aprašymas ir gydymas (1904), Dėl koleros buvo į Tilžę parkeliavę ponai (1905), Apie kūdikių sirgimą (1905), Apie puolamąją ligą (1905), Šarloko liga šičion dar ne nyksta, bet veikiaus tolyn plečias (1907). Gamtos mokslų temomis rašė J. Vanagaitis Kur akmuo lengviausiai pakeliamas (1904), Apie žemės drebėjimą ir šalyje pas Nemmerdorf (1904), Ir Tilžėje yra keli žemės sudrebėjimą numanę (1904), Koks oras būti žada (1904), Vandens stovis (1904), Apie suskaitymą gandrų lizdų praneša Klaipėdos Dbtis [Memeler Dampfboot] (1905), Saulės aptėmimas buvo seredoj ir prie mūsų matoms (1905), Apie žaibų darbus (1911), Apie orą (1910), Mažums apie vandenį (1911). Technikos ir mokslo temomis rašyta straipsniuose: Mašiną sugriebimui šieno, šiaudų Dovs Strumaitis iš Gilandžių išrado ir patentą ant jos išsiėmė (1905), Garinis „Kondor“ pradės savo kelionę tarp Tilžės, Švartnorto, Klaipėdos ir atgalion (1905), Naujos plumpos (1907), Apie tilto budavojimą (1906), Naudingas išradimas: Ūkininkas Szadreraitis išredo padargą, su kure galima akies mirksniu arklius nukinkyti nuo vežimo (1911), Telepostas (1910).

Dar skaitykite: kultūra, periodika.

L: Lebedys J., Senoji lietuvių literatūra, V., 1977; Ulčinaitė E., Jovaišas A., Lietuvių literatūros istorija XIII–XVIII amžiai, V., 2003; Lietuviškų periodinių leidinių publikacijos, Mažoji Lietuva, V., 1994; T.p., V., 1996, T.p., V., 2001; T.p., V., 2003.