Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mažosios Lietuvos bičiulių draugijos centro valdyba

Mažosios Lietuvos bičiulių draugijos valdymo organas.

Mažõsios Lietuvõs bičiùlių draugjos ceñtro valdýba, 1950 VII 22 Montréalyje (Kanada) įsteigtos Mažosios Lietuvos bičiulių draugijos valdymo organas. Pirmoji laikinoji centro valdyba išrinkta draugijos susikūrimo dieną. Į ją įėjo: pirmininkas Bronius Katilius, vicepirmininkas Vilius Pėteraitis ir sekretorė Ieva Andruškevičienė. Centro valdyba parengė draugijos įstatus, rašė atsišaukimus, kuriuose ragino steigti skyrius visose lietuvių gyvenamose šalyse bei miestuose (kolonijose), rinko aukas Mažosios Lietuvos žmonėms ir Lietuviškai Vasario 16-osios gimnazijai. 1951 VI 2 nutarė Kanados lietuvių laikraštyje Nepriklausoma Lietuva įsteigti Mažosios Lietuvos skyrių Mažoji ir Didžioji – viena Lietuva. 1954 VIII 19 priėmė nutarimą leisti draugijos informacinį biuletenį Bičiulis. 1954 IX 25 Toronte vykusiame suvažiavime išrinkta naujos sudėties centro valdyba: pirmininkas V. Pėteraitis, vicepirmininkas Kostas Andruškevičius, sekretorius Ansas Lymantas, iždininkas Povilas Narbutas ir narė B. Botyrienė. 1956 III 2 centro valdyba nutarė paskelbti daktaro Vydūno vardo literatūrinės premijos konkursą už geriausią veikalą Mažosios Lietuvos tematika. 1956 X 26 viešai pareiškė protestą pasakiusiam, esą draugijos pastangos atgauti Mažąją Lietuvą grindžiamos romantika. 1959 XII 19 centro valdybos posėdyje nutarta leisti laikraštį „Lietuvos pajūris“. Mažosios Lietuvos bičiulių draugijos centro valdyba yra nutarusi rinkti su Mažąja Lietuva susijusią dokumentinę medžiagą ir išleisti Mažosios Lietuvos istoriją lietuvių ir anglų kalbomis.

L: Keleivis. 1951, nr. 5–7; 1951, nr. 8–9; 1951, nr. 10–12; 1954, nr. 12; 1955, nr. 12; 1955, nr. 8; 1956, vasaris; 1957, nr. 3–5; 1958, nr. 3–4; Lietuvos pajūris. 1960, nr. 4.

Iliustracija: Mažosios Lietuvos bičiulių draugijos centro valdyba Montrealyje: K. Andruškevičius, B. Botyrienė, V. Pėteraitis (pirmininkas), A. Lymantas, P. Narbutas, 1954 / Iš Viliaus Pėteraičio archyvo