Mažosios Lietuvos
enciklopedija

bibliografija

spaudinių registravimo ir panaši veikla.

bibliogrãfija, spaudinių registravimo ir panaši veikla. Žinių apie Mažojoje Lietuvoje leidžiamas knygas nuo XVIII a. pateikdavo Biblijos ir žodynų leidėjai tų knygų prakalbose, pvz., Gotfrydas Ostermejeris knygoje Erste Littauische Liedergeschichte, 1793 [Pirmoji lietuviškų giesmynų istorija]. Nuo 1880 ėjusiame leidinyje Mitteilungen der Littauischen Litterarischen Gesellschaft [Lietuvių literatūros pranešimai] buvo pateikiama ir bibliografija (ypač 1892 ir 1894). 1892 Silvestras Baltramaitis Petrapilyje atspausdino Spisok litovskich i drevneprusskich knig [Lietuvių ir senovės prūsų knygų sąrašas]. 1898 Juozas Angrabaitis išleido Suskaitą arba statistiką visų lietuviszkų knygų, atspaustų Prūsuose nuo 1864 iki pabaigai 1896 metų. 1900 Marta Zauniūtė ir Jonas Vanagaitis išleido Kataliogą lietuwiszku knygų su gotiszkomis litaromis. 1913 Ansas Bruožis išleido Prūsų lietuvių raštiją (suregistruota apie 800 knygų), 1914 – Prūsų lietuvių laikraščiai („Draugija“, nr. 89/90), 1920 – Mažosios Lietuvos buvusieji rašytojai (su bibliografijos žiniomis). Bibliotekų kataloguose taip pat yra vertingų bibliografijos žinių: Prūsų Lietuvos lietuviškų draugijų „Santaros“ knygų katalogas (1913); Katalogas išžyčyjamų knygų „Sandoros“ knygyno Klaipėdoje (1913). Daug bibliografijos žinių yra knygų prekybos kataloguose, kuriuos leido knygynai ir spaustuvės. 1891–1911 lietuvių kalba buvo išleistas 21 katalogas: Katalogas lietuviškų ir žemaitiškų katalikiškų maldaknygių ir istoriškų knygelių (Tilžė, 1890–1891); Suraszas–Katalogas–Knygų gaunamų p. Wilu Kalwaiti Tilzėje <...> (Tilžė, 1898); Kataliogas visų lietuviškų knygų gaunamų pas M. Saunus Tilsit [Tilžė, 1903] ir kiti. Lietuviškų knygų bibliografijos sąrašai – prekybos reklamos nuo XIX a. pradžios (ar anksčiau) skelbti ir vokiškuose periodiniuose Rytprūsių leidiniuose. Bibliografinių žinių apie vokiškas knygas, minėjusias Mažąją Lietuvą, yra: „Altpreussische Monatsschrift“; „Altpreussische Bibliographie“; E. Wermke. Bibliographie zur Geschichte Ost- und Westpreussen (1932–1933) ir kitur. Po Antrojo pasaulinio karo bibliografinės žinios apie Mažąją Lietuvą skelbtos išeivijoje. Daug bibliografijos duomenų (kartais tendencingai atrenkant krašto vokiškumą pabrėžiančias žinias) paskelbta Vokietijoje: M. Szameitat. Bibliographie des Memellandes (Würzburg, 1957) ir kitur. Didelis bibliografijos sąrašas parengtas Broniaus Kviklio „Mūsų Lietuva“ IV t., p. 797–799 (Boston, 1968; V., 1992): Mažosios Lietuvos srities bibliografija. Išsamesnės bibliografijos žinios apie kraštą pradėtos skelbti Lietuvoje Atgimimo metais: A. Matulevičiaus knygoje Mažoji Lietuva XVIII amžiuje. V., 1989; Domo Kauno knygose ir kitur.

L: Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. V., 1996.