Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Bronius Kviklys

XX a. lietuvių žurnalistas.

Kviklỹs Bronius 1913 XI 10Zastrone (Utenos aps.) 1990 Čikagoje, žurnalistas. 1944 pasitraukęs iš Lietuvos ir gyvendamas Vokietijoje, o nuo 1951 JAV, surinko turtingą archyvą, kuriame daug medžiagos apie Mažąją Lietuvą: senos ir retos knygos, periodikos komplektai, Vydūno paskutiniųjų gyvenimo metų rankraščiai ir kita. Po Kviklio mirties šeima tą archyvą padovanojo Vytauto Didžiojo universitetui Kaune. 1964–1968 Bostone išleido 4 t. veikalą Mūsų Lietuva, IV tomo nemaža dalis skirta Mažajai Lietuvai. Čia aptarė jos geografinę padėtį, istoriją, prūsus ir jų likimą, aprašė Klaipėdos krašto ir Prūsų Lietuvos miestus bei kitas gyvenvietes, pateikė daug žemėlapių, schemų, kitų iliustracijų, t. p. išsamią bibliografiją. Atskirų pastabų apie Mažąją Lietuvą yra Kviklio 6 tomų (7 knygos) veikale Lietuvos bažnyčios (1980–1987).

Zigmas Zinkevičius

Iliustracija: Per Tilžės uostą plukdyta nemažai krovinių, iki 1943 / Iš Broniaus Kviklio knygos „Mūsų Lietuva“, t. 4, 1968