Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Montrealio Mažosios Lietuvos Bičiulių Draugijos skyrius

Mažosios ir Didžiosios Lietuvos lietuvių išeivių kultūrinė organizacija.

Montreãlio Mažõsios Lietuvõs Bičiùlių Draugjos skỹrius, Mažosios ir Didžiosios Lietuvos lietuvių išeivių kultūros organizacija, glaudžiai susijusi su Mažosios Lietuvos Bičiulių Draugijos veikla. Įkurta 1950 VII 22 Montrealyje, iš pradžių užsiėmė Vokietijoje likusių mažlietuvių ir Lietuviškos Vasario 16-osios gimnazijos (kurioje mokėsi nemažai klaipėdiškių) šalpa. 1951 kovą Ansui Lymantui atvykus iš Vokietijos, Montrealio Mažosios Lietuvos Lietuvių Bičiulių Draugijos skyriaus veikla sustiprėjo keletui dešimtmečių. Pirmas įspūdingas Sausio 15-osios (Klaipėdos krašto atvadavimo) minėjimas įvyko 1952 I 15. Įvadinį žodį tarė Vilius Pėteraitis, kovų atsiminimais pasidalijo Klaipėdos krašto sukilimo vadas, Lietuvos generalinis konsulas (Niujorke) Jonas Budrys-Polovinskas. Per 200 montrealiečių išklausė jo asmeninį liudijimą. Lietuvių tautines ir kompozitorių dainas atliko 1-osios emigracijos atstovės, seserys I. ir R. Ivaškevičiūtės. Iš pradžių Mažosios Lietuvos Bičiulių Draugijos Centro valdyba kartu buvo ir Montrealio Mažosios Lietuvos Lietuvių Bičiulių Draugijos skyriaus valdyba. Nuo 1954 išrinkta nauja skyriaus valdyba: pirmininkas A.Lymantas, pirmininko pavaduotojas V. Pėteraitis, nariai V. Judzentavičiūtė, I. Kibirkštytė ir B. Blazas; revizijos komisija: L. Girinis, J. Kardelis ir S. Kęsgaila. Sausio 15 d. minėjimai vyko kasmet. Ypatingas minėjimas įvyko 1957 – paskaitą Klaipėdos krašto lietuviškumas ir jūros reikšmė Lietuvai skaitė prof. Kazys Pakštas, fortepijonu skambino V. Judzentavičiūtė, dainavo Montrealio lietuvių bendruomenės choras, diriguojamas A. Ambrozaičio. Priimta rezoliucija dėl Mažosios Lietuvos reikalų, padėkota Amerikos lietuvių tarybai (ALT) už tai, kad iškėlė Mažosios Lietuvos klausimą JAV kongrese. Rengti ir bendri minėjimai su ktitomis išeivių organizacijomis: šauliais, savanoriais. Pvz., 1958 I 12 paskaitą skaitė Lietuvių savanorių kūrėjų Montrealio skyriaus pirmininkas L. Balzaras. Dainavo solistai Jonė Pauliūtė ir A. Keblys. 1959 II 22 surengtas 1939 kovo 22 d. įvykių ir nacių aukų 20-ųjų metinių minėjimas, paskaitą skaitė Montrealio Mažosios Lietuvos Lietuvių Bičiulių Draugijos skyriaus pirmininkas Ansas Lymantas.

Vilius Pėteraitis